Хандош что такое: Урок №39 Хандош – къамелан дакъа, цуьнан маь1на — Урок 95

Содержание

Урок №39 Хандош – къамелан дакъа, цуьнан маь1на — Урок 95

Вайн рог1ерчу урокан тема ю хандош а, цуьнан маь1на а.
Х1ара урок д1айолош Iарби Мамакаевн цхьана байта т1ера мог1анаш доьшур ду вай:
Деша дахча,
Доьший дог1уш,
Бай т1е девлча,
Бацалахь ловзуш,
Юткъачу г1ожца
Горга гал лоьллуш,
Вай б1аьсте хьоьсту,
Цо вай а хьоьстуш.
Хандошо  мехала а, маь1не а меттиг д1алоцу къамелехь. Вайна гонах мел долу х1ума долало хандош юххе х1оьттича — адамаша г1ишлош йо, аренашца ялта кхуьу, б1аьсте схьакхочу, берийн аьзнаш дека и д1.кх.
Тахана вай шуна довзуьйтур ду хандош, цуьнан хаттарш, иштта предложенехь хандош х1ун меже хуьлий лела а.
Х1уманан дар я хилар гойтучу къамелан декъах хандош олу. Цо жоп ло: х1ун дан? х1ун хила? х1ун до? х1ун хуьлу?  бохучу а, хенашца хийцадаларца царех схьадевллачу а хаттаршна.
Масала:
х1ун дан? деша, хьеха, лакха
х1ун до? доьшу, хьоьху, локху
х1ун хила? хазъяла, денъяла, ларъяла
х1ун хуьлу? хазло, денло, ларло
Х1инца иштта предложенеш д1аязйийр ю вай хандешнаш билгал а дохуш:
Т1ееара хаза б1аьсте. Арахь  самукъане ловзу бераш. Селхана со  волчу  хьошалг1а веанера сан доттаг1.Стеган дагара матто схьадуьйцу.
Оцу предложенешкахь — т1ееара – хандош ду, цо жоп ло х1ун дира? бохучу хаттарна, иштта хандешнаш ду: (х1ун до?) ловзу,  (х1ун динера?) веанера, (х1ун до?) схьадуьйцу.
Т1едиллар №1.
Далийначу хаттаршна жоп лучу кепара нисдеш,  д1аязде  иштта хандешнаш:
лакха, вела, эца, хатта
Хаттарш иштта хир ду:
Х1ун дан? х1ун дин? Х1ун дира? х1ун дина? х1ун динера? х1ун дора?  х1ун дийр ду?
Тидам бе:  х1ун хийцамаш хилла оцу дешнашкахь?
Цара  хенашца  хийцадаларца  долчу хаттаршна жоп делла, х1ораммо а, г1уллакх маца кхочушхилар а  гайтина.
Предложенехь х1ун меже хуьлий лела хандош, хьовсур деза вай шуьца:
Масала:
Олхазарийн хазачу мукъамаша самаваьккхира со. Школе массарал а хьалха схьакхочура иза. Хазачу дашо адаман дог деладо.
Оцу предложенешкахь – (х1ун дира?)  самаваьккхира – хандош ду,  самаваьккхира (мила?) – со – подлежащи ду – кхузахь хандащо подлежащих лаьцна дуьйцуш ду.
Ткъа вайна ма-хаара предложенехь подлежащех лаьцна дуьйцучу коьртачу меженех – сказуеми олу. Х1окху предложенехь хандош сказуеми ду.
(х1ун дора?) схьакхочура – сказуеми ду,  схьакхочура  (мила?) – иза – подлежащи ду.
(х1ун до?) деладо — сказуеми ду, деладо (стен?) – дашо – подлежащи ду.
Т1едиллар №2.
Кицанашна юкъара хандешнаш билгал а дохуш, хаттарш а х1иттаде.
Шен ненан сий лардечо — Даймехкан сий а лардийр ду.
Ворх1 во1 волчу ден пхоьханахь дош лела.
Т1ехь стом боцчу дитта т1е г1орзолгаш ца кхуьйсу.
Дикачу пхьидо шен 1ам хестабо.
Тахана вай шуьца 1амийра хандош, цуьнан хаттарш,  предложенехь хандош х1ун меже хуьлий лела а. Т1ейог1учу урокашкахь вай кхин д1а оцу къамелан декъах долу хаарш алсам дохуш, цуьнан тайп-тайпана билгалонаш йовзуьйтуш болх бийр бу шуьца.
Цу т1ехь вай урок чекхйолу. Шун 1одика йойла. Марша 1ойла!
Пайдаэцна литератур: 
1. В.А. Янгульбаев,  Ж. М. Махмаев  «Нохчийн  мотт-6 класс» Грозный ГУ «Книжное издательство 2011 шо»
2. Эсхаджиев Я. У.  «Юккъерачу школехь нохчийн меттан  орфографи а, пунктуаци а 1амор»   5-11  классашна.  Грозный  Издательство  «Арфа-Пресс»    2012 шо. 
3. Эдилов С.Э.  «Самукъане грамматика»  5-11 классашна.  Соьлжа-г1ала 2012 шо.
4. Эдилов С.Э.  «Нохчийн меттан синтаксисан практикум»   Соьлжа-Г1ала   Издательство  «Арфа-Пресс» 2011 шо.
5. Исмаилов А. «Дош» Соьлжа-г1ала 2005 шо.
6. Халидов А.И. «Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат»/Грозный: «ГУП «Книжное издательство», 2012 шо.
7. Мациев А.Г. «Чеченско-русский словарь» Соьлжа-г1ала ФГУПК «ИПК «Грозненский рабочий» 2010.
8. Карасаев А.Т., Мациев А.Г. «Русско-чеченский словарь» Москва. Издательство «Русский язык» 2000.

Урок №4 Хандош — Урок 95

Хандош, цуьнан билгалонаш, нийсаяздаран бакъонаш,хенаш.
Таханлерчу вайн урокан ц1е,нагахь аш дикка тидам бахь,шуна х1инцца билгалъер ю:
«Со ца хилча,вайна гонаха мел йолу х1уманаш х1ун ю? Еккъа цхьа ц1ераш бен яц . Амма со схьадеъча,дерриге а чу са дог1ий, долало:
кема т1емадолу,адамаша г1ишлош йо, аренашца ялта кхуьу,иштта д1а кхин а. Доцца аьлча,х1уманан дар,хилар гойту къамелан дакъа ду со. х1ун дина?дийр ду? я до? хаттаршна жоьпаш ас ло.»
Муьлхачу къамелан декъах лаьцна дуьйцу оцу мог1анашкахь?
Хандашах-х1унда?
Хандешнаша дар, хилар гойту, билгалдинчу хаттаршна жоьпаш ло.
Вай тахана дуьйцур ду хандашах,цуьнан билгалонех,нийсаяздаран бакъонех,хенех лаьцна. И дерриге а вай 6-чу классехь 1амийна ду.
Цхьа а хан билгал ца еш,дуьххьал д1а дар гойтуш йолчу хандешан юьхьанцарчу кепах     
хандешан билгалза кеп олу.
цо жоп ло х1ун дан? х1ун хила? бохучу хаттаршна
Масала: ала,яздан,деша.
Муха яздо цхьана дешдекъах лаьтта билгалзачу  кепан хандешнаш,шайн чаккхенгахь манкхалла йолуш долу?
цхьана дешдекъах лаьтта билгалза кепан хандешнаш чаккхенгахь –н долуш яздо.
Масала: ган, ван, ян, зен.
Х1окху билгалзачу кепан хандешнийн суффиксаш билгал яхалур ярий шуьга:
ала, хадо, хадон, ган, зен? (жоп: -а,-о,-он,-ан,-ен)
Вайна хаьа:
хандешан кхо хан ю: карара хан,яхана хан,йог1у хан.
х1ун до? х1ун хуьлу? бохучу хаттаршна жоп луш, г1уллакх къамел дечу хенахь кхочушхилар гойту  хандешнаш муьлхачу хенан ду?
Масала: яздо,вог1у,к1адло,йохло,тов,лов.
Уьш карарчу хенан хандешнаш ду.Карарчу хенан хандешнийн чаккхенаш хуьлу:-о,-у,-оь,в.
Дар  я хилар къамел дечу хенал хьалха хилар гойтурш муьлха хандешнаш ду?
Масала: гайти, гайтира, гайтина, гайтинера, гойтура.
Яхначу хенан кепаш
хаттарш
масалш
Х1инцца яхана хан
х1ун дин?х1ун хили?
эли,шелъели
Гуш яхана хан
х1ун дира?х1ун хилира?
элира,шелъелира
Яхана яьлла хан
х1ун дина?х1ун хилла?
аьлла,шелъелла
Хьалха яхана хан
х1ун динера?х1ун хиллера?
аьллера,шелъеллера
Яхана ялаза хан
х1ун дора?х1ун хуьлура?
олура,шеллора
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х1инца , дагалоцур ю вай яханчу хенан хандешнийн нийсаяздаран бакъонаш,цунна хаа деза вайна ,уьш муха кхоллало:
х1инцца яхана хан кхоллало билгалзачу кепан хандешнийн орамера аз хийцадаларца: а-е; а -аь.
Масала: вада-веди,хьажа-хьаьжи .
гуш яхана хан кхоллало х1инцца яханчу хенан хандешнашна т1е чаккхе -ра кхетарца.
масала:
туьйхи-туьйхира,сеци-сецира,саций-сацийра  
Яхана яьлла хан кхоллало х1инцца яханчу хенан хандешнашна т1е чаккхенаш – на кхетарций, орамера мукъаза аз шалхадаларций.
масала:
хаьтти-хаьттина,карий-карийна,эли-аьлла,веди-ведда)
Хьалха яхана хан кхоллало яхана яьллачу хенан хандешнийн чаккхенгара –а  д1а а долуш,цуьнан меттана –ера х1оттарца.
Масала:
кхоьссина-кхоьссинера,
карийна-карийнера,
аьлла-аьллера,
ведда-веддера
Яхана ялаза хан кхоллало карарчу хенан хандешнашна т1е-ра кхетарца.
Масала:
вог1у-вог1ура,
олу-олура,
теша-тешара,
хьоьжу-хьоьжура
Г1уллакх къамел динчул т1аьхьа кхочушхилар гойтуш, х1ун дер?,х1ун хир?, х1ун дийр ду?, х1ун хир ду? бохучу хаттаршна жоп луш долу хандешнаш муьлхарш ду?
Масала:
х1ун дер? (вог1ур),
х1ун хир? (шеллур)
х1ун дийр ду? (вог1ур ву)
х1ун хир ду? (шеллур ю)
Уьш йог1учу хенан.хандешнаш ду; декъало шина кепе: хила мега хан, хинйолу хан
масала:
аьр-эр ду,
йохлур-йохлур ю.
Х1инца дагадаийта деза вай муха ю йог1учу хенан хандешнийн нийсаяздаран бакъонаш 
до, во, бо, йо боху хандешнаш а, церан г1оьнца кхолладелла карарчу хенан хандешнаш а йог1учу хене хуьйцуш,чаккхенгара –о-е доьрзу хила мегачу хенахь, хинйолчу хенахь- ий-не доьрзу
Масала:
до-дер-дийр ду   
хаздо-хаздер-хаздийр ду
Карарчу хенахь чаккхенга –ло х1уттуш долу а ,иштта цхьана дешдекъах лаьтташ долу а хандешнаш йог1учу хене хуьйцуш, чаккхенгара  -о -у-не,-оь -уьй-не доьрзу.
Масала:
Дазло-дазлур-дазлур ду
Зоь-зуьйр-зуьйр ду
1амийнарг т1еч1аг1деш цхьа т1едиллар кхочушдийр ду вай, ялийначу предложенешкара хандешнаш схьалаха хаттарш х1иттош,  билгалъяха церан хенаш,
Лома хьоьжуш,
Дино 1уьйшу гаьллаш,
Маьлхан цинцаш
Даьржа б1аьргаш чохь.
Ша бисинчу
Цунна орцахбаьлла,
Ломах буьйлуш
Терса йилбазмох.
А.Ахматукаев.
1уьйшу-х1ун до?-карара хан
даьржа-х1ун до?-карара хан
орцахбаьлла х1ун дина?-яхана хан
терса-х1ун до?-карара хан
Х1инца,масалш а далош,хаттаршна жоьпаш дала деза аш:
Х1инцца цо х1ун дин?                  (веди)
Х1ун дира цо вайна ган а гуш?    (ведира)
Х1ун дина цо?                             (ведда)
Хьалха х1ун динера цо?—           (веддера)
Ткъа кест-кеста х1ун дора цо?     (водура)
 Юхахула х1ун дер те цо?            (водур)
 Билггала х1ун дийр ду цо?          (водур ву)
Хандешан билгалзачу кепах а,карарчу хенан хандешнех а яханчу хенан массо кеп а кхуллуш,билгалъяха чаккхенаш:
Масала:
лаца-лоцу-(леци,леци+ра,лаьц+на,лаьцн+ера,лоцу+ра)
зен-зоь-(зийн,зий+ра,зий+на,зийн+ера,зуьй+ра)
Ц1ахь лахахь ялийначу текста юкъара билгалдаха хандешнаш, церан хаттарш,хенаш,чаккхенаш. Цхьа ши нохчо хилла новкъа воьдуш.
Веана вовшашна дуьхь -дуьхьал а кхетта,къовсамбаьлла цу шиннан. Цхьана стага тахана де ду аьлла,вукхо де дац,буьйса ю аьлла. Иза гена а даьлла и шиъ вовшахлетта.
Веана кхин стаг т1екхаьчна царна.Шуьшиъ вовшах х1унда лета ?-аьлла хаьттина цо.
Т1аккха вукху шимма цуьнга хаттар дина:
Тахана де ду вайна я буьйса ю?Иза къуьйсуш воллу тхойша,вовшахлеташ .
Некъахочо жоп делира царна:
Валлах1 ца хаьа  суна-м,со кхузара а вац.
Цуьнга терра ,к1адда а боцург  къуьйсуш ,нехан къовсам баьллачу меттехь цара дуьйцучуьнга хьаьжжина жоп дала деза.     (нохчийн халкъан фольклор)
 
Пайдаэцна литература:        
1.Исмаилов  А. Дош.
2.Нохчийн халкъан фольклор.гулар.
3.Эдилов С.Э.Самукъане грамматика,5-11 кл дешаран пособи
4.В.А.Янгульбаев,Махмаев Ж.М..Нохчийн мотт,6 кл
5.Янгульбаев В.А.,Янгульбаева С.В..6-чу кл нохчийн мотт хьехар.

Конспект урока чеченского языка»Хандош»

Йиллина урок 4-чу классехь.

Хьехархо: Джабаева Н.А.

Урокан ц1е: Хандош.

1алашо: хандешнех лаьцна кхетам балар.

Хандешан маь1на, хаттарш довзийтар.

Къамелехь хандашо х1ун г1уллакх до хаийтар.

Билгалбаьхна кхиамаш: берашна девзар ду хандешнаш, церан маь1на, хаттарш.

Берашна хуур ду предложенехь хандешнаш каро, царна хаттарш х1итто. Берашна 1емар ду хандешнаша лело г1уллакх билгалдаккха.

Берашна 1емар ду оьшучу хандешнаш т1еяздарца предложенеш юза, хандешнаш предложенешкара схьаяздан.

Берашна 1емар ду 1аматца болх бан, оьшург каро, цунах пайдаэца.

Урокан тайпа: карладакхар, т1ечаг1дар.

Урокан г1ирс: компьютер, проектор, слайдаш.

Урокан план

 1. Урокан белхан кеп д1ах1оттор.

 2. Ц1ахь бина болх таллар.

 3. Ц1ена яздаран минот.

 4. Кхид1а темица болх бар.

 5. 1аматца болх бар.

 6. Урокан жам1 дар.

 7. Ц1ахь бан болх балар.

Урокан низам д1ах1оттор.

Вайн нохчийн меттан язъяран урок ю.

Тахана вай башха урок ю. Урок — некъбар. Керланиг, диканиг, хазаниг девзар ду вайна тахана.

1аламехь малх бу.(сл.1) Оцу малхо вайна йовхо ло. Шен комаьрша з1аьнарш х1оранга д1акхачо 1алашо йолуш бу и.

Тахана вайна йовхо кховдийна 1ийра бац иза . Цо вайна ницкъ а, хаарш довзийтарехь ка а доккхур ду.

Д1аешал вайн урокан девиз (сл.2)

Эхь дац ца хиъча,

эхь ду ца дешча.

 • Ц1ера болх таллар.

 • 3.Ц1ена а, хаза а яздаран минот

 • -Тахана вай хьунхо волче хьошалг1а г1ур ду , хьуьнхочо вайна шен хаза аренаш гойтур ю. Хьовсийша мел хаза ю и хьун. (сл.3)

И хьун вай веша тептарш т1ехь гойтур ю.

Д1аяздийр ду вай доккха элп Л — цо гойту хаза а, лекха а долу дитташ, цун улле д1аяздийр ду вай жима элп м — цо гойту шуьйра, лоха коьллаш.

1амийнарг карладаккхар

Ма дукха ду и некъаш? (сл.4)

Муьлхачу некъаца даха деза те вай? И хаархьамма дешнех предложени х1отто еза.(сл.5) Д1адешал и дешнаш.

Хьийзаш, некъ, хьун, юккъе, боьду, болу. Предложени х1оттаел цу дешнех.

Хьийзаш болу некъ хьун юккъе боьду.(сл.6)

Д1аязъел и предложени.

Хьалахал оцу предложенехь ц1ердешнаш.( некъ, х1ун)

Д1яязъел уьш хьалхарчу мог1ане.

-Х1ун эр дара оцу ц1ердешнех лаьцна?

Уьш ц1ердешнаш ду, цара х1ун? бохучу хаттаршна жоп ло,

цхьаллин терахьехь, кхийолу классехь, ц1ерниг дожарехь лаьтташ ду.

 • — Кхи х1у ц1ердешнаш дало мегар дара вай тема « Х1ун» хилча

 • ( Дитт, зезаг, буц, хи, хьоза).

Х1инца оцу предложенехь хьалахал билгалдош. ( хьийзаш)

Муьлхачу ц1ердашца уьр ю цуьна? Хаттар ло некъ ( муха?) хьийзаш.

Муьлха билгалдош далор дара некъ, хьун бохучу ц1ердешнашна.

некъ -хьийзаш, хьун-хаза

Д1аязъел и дешнаш 2 -г1а чу мог1ане

Муьлха дешнаш ду хьалхара мог1арехь, муьлха дешнаш ду 2-чу мог1ане язъйинарш?

 1. Керла коьчал йовзийтар (видео)

hello_html_m1af7c473.gif

Цхьа тамашина тап аьлла хета суна кху хьуьнхахь. И хьун цхьан эшарехь лаьтташ сан ма ю, чохь са доцуш санна. Шуна хети и хьун цхьа тапп аьлла тамашина. И хьуьнхо ма вац гуш.

Оцу лай т1е язъйинарг х1ун ду.(сл.7 ) Цхьа дешнаш ма ду уьш.

Д1адешал и дешнаш: г1о дайша цу хьуьнна. Жоьра Бабас бозбунчалла лелийна цунна ( закалдовал).

-Аааа цундела хиллакх и хьун тап аьлла цхьан эшарехь лаьтташ.

Г1о дай вай! И бозбунчалла д1адакхархьамма вай цхьа тамашина, инзаре дешнаш эр ду.

Али-али-али вай хьуьнхахь ду

Ули-ули-ули дитташна наб кхетта

Хьа-хьа-хьа ч1ог1а мохь тухур бу

Али-али-али шийла 1а д1аэккхий

Х1инца цхьа исбаьхьа, тамашина х1ума ма хили.

Оцу хьуьно ( х1ун ди?) самадели.

Олхазарш (х1ун до?) эшарш локху.

Татоло (х1ун до?) г1овг1а йо.

Д1аязъел и дешнаш 3-чу мог1ане

Хьовсал вай х1у дешнаш д1аязъйина 3-чу мог1ане? Д1адешал и дешнаш.

Хьан хаа х1у дешнаш ду уьш?

Вай урокан тема х1ун ю хаархьамма д1алеч1къина дош схьалаха деза.

(сл.8)

Хандош

И дакъа ца хилча йиш яц. Предложени х1отталур яц и ца хилча.

Х1уманийн дар я хилар дийцалур дац айхьа къамел дечуьнга.

Хандешнаша х1уманаш меттахйоху, цаьрга цхьа х1ума дойту.

Таханлера вай урокан 1алашо х1ун хир ю аьлла хета шуна?

Сада1аран минот

Аса шуьга хандешнаш эр ду аша цуьнан дар гойтур ду.

Хьлаг1овтал, озалол, д1анислол, вахьаховшал, б1аьргаш д1акъовлал, хьабеллал, аьтто аг1ор хьажал, аьрро аг1ор хьажал, вохьахьажал, х1алахьажал.

Хандашах кхетам балар.( Объяснение новой темы.)

Вай тахана карладоккхур ду къамелан дакъа Хандош.

Туьйра.

-Дехаш хилла хандешнаш. Царна ч1ог1а хазахеташ хилла ц1ердешнаша деш дерг дуьйцуш. Амма цаьрга и дийцийта ахьа цхьа хаттар дала деза цаьрга и хаттар ду х1ун до?(сл.10)

-Х1ун до аша урокехь? (Урокехь оха йоьшу , язйо, суьрташ дохку, йиш локху)

-Муьлхачу дешнаша гойту дар? ( йоьшу, язйо, дохку, локху)

-Уьш муьлха къамелан дакъош ду? (Хандешнаш)

-Цара муьлхачу хатарна жоп ло? (Х1ун до?)

-Аша переменехь х1ун до? (Переменехь тхо ловзу , садо1у)

-Муьлхачу дешнаша билгалдо дар? (ловзу, садо1у)

-Цара муьлхачу хаттаршна жоп ло? (Х1ун до?)

-Муьлха ц1ердешнаш девза шуна? Цара х1ун до?( сл.11)

-Ж1аьло Х1ун до?

Лета.

-Зезаго х1ун до?

-Лепа

-Йо1а х1ун до?

-Ловзу, йоьлу.

-Х1ун до? Хаттарна жоп луш долу дешнаш д1аязде. Цара х1ун билгалйо?(дар)

-Уьш хандешнаш ду. Хьан эр дара стенах олу хандош?

Бакъо ешар.(сл.12)

Х1инца хьовсур ду вай дог1ан т1адам дог ойла муха хийцало(видео)

Самукъадаьлла, сагатдо, догэт1аш бу, боьлуш бу.

Предложенехь хандешнаш карор. 1аматца болх бар.

Х1унда оьшу хандешнаш вай къамелехь?

И хаархьамма кхочуш дийр ду 277 шардар

-Д1аеша хьалхара предложени.

Муьлхачу дашо гойту дар?( Хьоькху)

-Цо муьлхачу хаттарна жоп ло? (Х1ун до?)

-Д1аязъе предложени. Хандашна бух ши сиз хьакха.

-Д1аешал шолг1а предложени.

-Муьлхачу дашо гойту дар?( Г1ур ду)

 • Цо муьлхачу хаттарна жоп ло? (Х1ун дийр ду?)

 • Д1аязъе предложени. Хандашна бух ши сиз хьакха.

 • (Иштта толлу важа предложенеш)

Сада1аран минот

Синквейн

Рефлекси.

Т1адамийн метана хандешнаш дахка.

Бераша школехь …,…,…..

Ц1ахь бераша ….,…..

Жам1 дар

Ц1ахь бан болх

Шардар ? 280, бакъо 1амо

Презентация по чеченскому языку на тему » Хандош» ( 4 класс)

1аламехь малх бу. Оцу малхо вайна йовхо ло. Шен комаьрша з1аьнарш х1оранга д1...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

1аламехь малх бу. Оцу малхо вайна йовхо ло. Шен комаьрша з1аьнарш х1оранга д1

Описание слайда:

1аламехь малх бу. Оцу малхо вайна йовхо ло. Шен комаьрша з1аьнарш х1оранга д1акхачо 1алашо йолуш бу и. Тахана вайна йовхо кховдийна 1ийра бац иза. Цо вайна ницкъ а, хаарш довзийтарехь ка а доккхур ду.

2 слайд

 Эхь дац ца хиъча, эхь ду ца дешча

Описание слайда:

Эхь дац ца хиъча, эхь ду ца дешча

3 слайд

Д1аяздийр ду вай доккха элп Л - цо гойту хаза а, лекха а долу дитташ, цун улл

Описание слайда:

Д1аяздийр ду вай доккха элп Л — цо гойту хаза а, лекха а долу дитташ, цун улле д1аяздийр ду вай жима элп м — цо гойту шуьйра, лоха коьллаш.

4 слайд

Ма дукха ду и некъаш? Муьлхачу некъаца даха деза те вай? И хаархьамма дешнех

Описание слайда:

Ма дукха ду и некъаш? Муьлхачу некъаца даха деза те вай? И хаархьамма дешнех предложени х1отто еза.

5 слайд

Хьийзаш, некъ, хьун, юккъе, боьду, болу.

Описание слайда:

Хьийзаш, некъ, хьун, юккъе, боьду, болу.

6 слайд

 Хьийзаш болу некъ хьун юккъе боьду.

Описание слайда:

Хьийзаш болу некъ хьун юккъе боьду.

7 слайд

Тахмина, Карина, г1о дайша цу хьунна. Жоьра Бабас бозбончалла лелийна цунна.

Описание слайда:

Тахмина, Карина, г1о дайша цу хьунна. Жоьра Бабас бозбончалла лелийна цунна.

8 слайд

х н а д ш о дош Муьлха д1алечкъина

Описание слайда:

х н а д ш о дош Муьлха д1алечкъина

9 слайд

х н а д ш о дош Муьлха д1алечкъина

Описание слайда:

10 слайд

х н а д ш о дош Муьлха д1алечкъина

Описание слайда:

11 слайд

Ж1аьло (х1ун до?) Лета. Зезаго (х1ун до?) Лепа. Йо1а ( х1ун до?) Ловзу, йоьлу.

Описание слайда:

Ж1аьло (х1ун до?) Лета. Зезаго (х1ун до?) Лепа. Йо1а ( х1ун до?) Ловзу, йоьлу.

12 слайд

Хандош

Описание слайда:

Хандош

13 слайд

Рефлексия Кху х1уманах х1ун до? Белаца Ручкица Тукарца Ж1овца Тракторца 1айгаца

Описание слайда:

Рефлексия Кху х1уманах х1ун до? Белаца Ручкица Тукарца Ж1овца Тракторца 1айгаца

14 слайд

2 билгалдош 3 хандош Предложени Символ Синквейн Шовда

Описание слайда:

2 билгалдош 3 хандош Предложени Символ Синквейн Шовда

15 слайд

2 билгалдош ц1ена, шийла 3 хандош бухдолу, молу, лардо Предложени Ас шийла шо

Описание слайда:

2 билгалдош ц1ена, шийла 3 хандош бухдолу, молу, лардо Предложени Ас шийла шовда молу. Символ Дахаран молха Синквейн Шовда

16 слайд

 Хандош стенах олу? Хандешнийн хаттарш схьадийцал.

Описание слайда:

Хандош стенах олу? Хандешнийн хаттарш схьадийцал.

17 слайд

 Хадабе хьайн урокан белхан мах.

Описание слайда:

Хадабе хьайн урокан белхан мах.

18 слайд

Ц1ахь: шардар 280, аг1о 140. Бакъо 1амо

Описание слайда:

Ц1ахь: шардар 280, аг1о 140. Бакъо 1амо

Ц1ахь: шардар 280, аг1о 140. Бакъо 1амо

Курс профессиональной переподготовки

Учитель начальных классов

Ц1ахь: шардар 280, аг1о 140. Бакъо 1амо

Курс повышения квалификации

Ц1ахь: шардар 280, аг1о 140. Бакъо 1амо

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию:
Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс:
Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник:
Все учебники

Выберите тему:
Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

loading

Общая информация

Номер материала:

ДБ-502142

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

хандош — Викисловарь

Содержание

 • 1 Чеченский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

хандош

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. глагол ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Конспект урока на тему «Хандешан хенашца хийцадалар»

104-г1а урок.

Тема: «Хандешан хенашца хийцадалар».

1алашо: хандош хенашца хийцадалар хаийтар; хандешнийн хенаш билгалъяха 1амор.

Юкъара дешаран ардам (УУД):

Предметни: 1емар ду хандешнаш хенашца хийца; хуур ду хандешан хенаш билгалъха.

Метапредметни:

 • Регулятивни: 1емар ду урокан 1алашо билгалъяккха, и кхочушъян; 1емар ду шайн белхан нийса мах хадо.

 • Коммуникативни: 1емар ду хьехархочун хаттаршна дуьззина жоьпаш дала,шайна хетарг масалшца т1еч1аг1дан.

 • Х1ума довзаран: 1емар ду учебникаца болх бан;шайна хетарг учебника т1ехь долчунца дуста, анализ ян; алсамдер ду тидаме хилар,ойлаяр.

Личностни: дика деша лаам хир бу.

Урок д1аяхьар.

I.Урокан ц1е а , 1алашонаш а йовзийтар.

II. Дешархойн хьалхалера хаарш жигарадахар.

1.Ц1ера болх таллар.

-Д1адеша кхайкхар. Караде т1едерзар? Хьаьнга бу кхайкхам?

-Муьлханиг ду коьрта дакъа? Х1ун боху цу т1ехь бераша?

-Муьлханиг ду куьгъяздар?Хьан яздина и кехат?

2. Хандешнаш билгалдахар.

-Д1аеша байт.

Самукъане аьзнаш

Боху ас, схьалойша нуьйр,

Соь схьакхийдайо цо уьйр,

Т1аккха юха бехча уьстаг1,

Г1аж тухий, и боккху астаг1

Моьттуш ю: и гуьллург- гуьйриг,

Со т1ехиънарг хуьлу уьйриг.

Лаца вуьйли ловзо пхьид,

Д1ахьаьжча, ю уьнт1епхьид.

-Х1унда тиллина цунна ц1е «Самукъане аьзнаш»?

-Схьаязде хандешнаш.

III. Хетачу аг1ор 1алашонаш х1иттор.Уьш кхочушъян некъаш билгалдахар.

-Д1адеша дешнаш.

Ловза,хахка, таса.

-Муьлха хандешнаш ду уьш? (Хандешан билгалза кепаш ю).

-Муьлхачу хаттарна жоп ло цара? (Х1ун дан?).

-Ловза боху дош муха хир дара х1ун до? Хаттарна жоп луш хилча? (Ловзу)

-Х1ун дин? (Левзи).

-Х1ун дина? (Левзина).

-Х1ун дира? (Левзира).

-Х1ун дора? (Ловзура).

-Х1ун дийр ду? (Ловзур ву).

-Х1ун ди вай ловза дашна? (Хандешан хенашца хийци).

-Иштта хуьйцуш д1аязде дисина дешнаш.

-Стенах лаьцна дуьйцур ду вай тахана? (Хандешан хенашца хийцадаларх).

-Муьлха хаттар ду вайна талла т1едиллинарг? (Муха хийцало хандешнаш?).

-Муьлханиг ю урокан коьрта 1алашо?

IV. Керла хаарш а, гIуллакх даран кепаш а кхоллар.

1.Хандешнийн хенашца хийцадаларан тидам бар.

-Муьлхачу хаттарна жоп ло хандешан билгалзачу кепо? карарчу хено? яханчу хено? йог1учу хено?

-Муьлхачу хенан ду пхиъ хаттар? Д1адеша уьш.

-Х1ора дош моссо а хенехь д1адеша.

-Муха хийцало хандешнаш? (Хандешнаш хенашца хийцало).

-Д1адеша билгалдаьхна дешнаш? (Мала,хьажа).

-Муьлхачу хаттарна жоп ло цара? (Хун дан?).

-Моссо а хенаца хийца а деш,д1аязде хандешнаш.

2.Хандешнийн хенаш билгалъяхар.

-Д1аеша текст. Стенах лаьцна ю иза? (Ч1ижух).

-Х1ун хии шуна цунах лаьцна?

-Схьаязде билгалдаьхна дешнийн цхьанакхетарш. Хандешнийн хенаш билгалъяха.

V. Сада1аран миноташ.

VI. Пайдаэцар — хаарш а, шардалар а кхоллар.

 1. Тобанашца болх бар.

(Дешархоша шаьш кхочушйо упражнени).

 1. Хандешнийн тидам бар.

-Д1аеша байт. Мила ву цуьнан автор? (С. Яшуркаев).

-Караде хандешнаш. Муьлхачу хаттарна жоьпаш ло цара?

-Д1аязъе упражнени. Т1едиллар кхочушдар.

-Муьлха дош ду къамелан дакъа санна талла дезаш? (Баржабо).

Дош къамелан дакъа санна таллар.

Мархийн т1арг1а къажбо мохо,

— Муьлха къамела дакъа ду иза? (Мохо х1ун до?къажбо-хандош).

-Билгалхачу кепехь тидам бе цуьнан. (Х1ун дан? къажбан).

-Муьлхачу хенан хандош ду иза?(Х1ун до? баржабо-карарчу хенан хандо ду).

1. Баржабо-хандош.

2.Баржабан.

3.Карара хан.

VII. Рефлекси.

-Х1ун кхиамаш бехи аша тахана?

VIII.Урокан жам1.

-Муха хийцало хандешнаш?

IX. Ц1ахь бан болх балар.

1.Упражнени № 343(текст еша), аг1онаш 167-168.

3 класса. Урок №34 “Хандешан карара хан”. – Урок 95

3 класс. №34

Хандешан карара хан.

– Маршалла
ду шуьга, хьоме дешархой!

– Вай юха а
дIахьур ю рогIера нохчийн меттан урок.

– Тахана вай
дуьйцур ду хандешан карарчу хенах лаьцна.

– Яханчу урокехь
вайна хиира стенах олу хандош а, предложенехь хандош муьлха меже хуьлу а.

– Жимма хандашах
Iамийнарг карладаккхий вай?

– Къамелан хIун
гIуллакх кхочуш до хандашо?

Слайд.

Хандош – иза къамелан дакъа ду. Цо хIуманийн
дар я хилар гойту. Хандешнаша хIун до? хIун дина? хIун дира? хIун дора? хIун
дин? хIун динера? хIун дийр ду? бохучу хаттаршна жоп ло:

Масала: яздо, яздина, яздира, яздора,
язди, яздинера, яздийр ду.

йоьшу, ешна, йийшира, йоьшура, йийши,
ешнера, йоьшур ю.

– Предложенехь
хандош дукхахьолахь сказуеми хуьлу.

Масала:

Слайд.

ДогIа догIу.

Бераш луьйчу

1-чу
предложенехь:

(хIун до?)догIу сказуеми.

(нохчийн маттахь
предложенеш меженашца къастош, дуьххьара сказуеми къастадо, сказуемина тIера
хаттар подлежащина ло. )

Слайд.

2-чу
предложенехь:

ХIун до?луьйчу – сказуеми.

– ХIинца вай
хандешнийн хенашца хийцадаларх лаьцна хаарш шордийр ду.

Слайд:

Хандош хенашца хийцало.

Цуьнан кхо хан ю:

карара

яхана

йогIу

Слайд.

Карарчу хенан
хандешнаша хIун до? хIун хуьлу? бохучухаттаршна
жоп ло.

Масала: хьожу, лоькху, хьосту, дека.

оьцу, йоьшу,
хуьйцу, хьуьйсу, угIу, юьйцу, юсу, олу.

– Иштта тIедиллар
кхочушдан хьовсу вай

– ТIадамийн
метта, дага а лаций, карарчу хенан хандешнаш даладе.

Слайд:

Говр чехка … Можа хьоза хаза … Хьехархочо
дика дийцар … Тамарас книга … ДогIа … ЖIаьла …

– ТIедиллар
нийса кхочушдинехь иштта хир ду.

Слайд:

Говр чехка йоду. Можа хьоза хаза дека. Хьехархочо дика дийцар дуьйцу. Тамарас книга йоьшу. ДогIа догIу. ЖIаьла лета.

– Кхин цхьа
тIедиллар иштта хир ду. Текст дIаеша.

Слайд:

Аьхке хир ю-кх!

Нохчийн меттан урок ю юьхьанцарчу классехь цхьанна чохь.
Хандешнийн хенаш Iамош ду бераш. Ойлан еваьлла Мовсар – дика ца Iамийна цо.

Карарчу хенан хандешнашна масалш даладел,
– боху хьехархочо.

Вукхо жоп ца ло.

– Алал, хIета: со луьйчу, хьо луьйчу,
бераш луьйчу аьлча, муьлха хан хир ю?

– Аьхке хир ю-кх!

(Ж. Махмаев).

Муха дала дезара оцу хаттарна жоп?

(со луьйчу, хьо луьйчу, бераш луьйчу аьлча
– иза хандешан карара хан ю, цара хIун
до
? Бохучу хаттарна жоп ло.)

– ДIаяздийр ду вай хIетал-метал.

Слайд:

Диллинчу корах чу

БогIий, схьакхочу,

Лерехь до шабарш,

Я барзах угIарш.

ДIатоь и, дIаэккха,

Юха схьаэккха,

Лела сов маса,

Каде а, чехка,

Боьду и хIорда тIе

Кеманаш лехка.

-Карарчу хенан хандешнаш билгалдохур
ду вай.

Слайд:

Диллинчу корах чу

БогIий, схьакхочу,

Лерехь до шабарш,

Я барзах угIарш.

ДIатоь и, дIаэккха,

Юха схьаэккха,

Лела сов маса,

Каде а, чехка,

Боьду и хIорда
тIе

Кеманаш лехка.

– ХIун ю те хIетал-метал тIехьюьйцург.
(Иза мох бу)

– Хьоме дешархой,
хIокху урокехь вай дийци хандешан карарчу хенах лаьцна.

– Кху тIехь
вайн урок чекхйолу.

– Iодика йойла! Марша Iойла!

Что такое HND и HNC?

Если три или, возможно, четыре года очного обучения для получения степени в университете вам не подходят, не отчаивайтесь.

Возможно, вы раньше не слышали о них, но HND и HNC могут стать для вас отличной альтернативой.

И курсы HND, и HNC являются квалификациями бакалавриата (например, степень), но они требуют меньше времени для завершения и часто предназначены для подготовки вас к конкретной карьере.

Вот наше полное руководство о том, что это такое и как их изучать.

Что такое HND?

Высший национальный диплом (HND) — это производственный курс, проводимый высшими учебными заведениями Великобритании. Полный рабочий день HND занимает два года, или три-четыре года неполный рабочий день. Как правило, HND эквивалентно двум годам обучения в университете.

Что такое HNC?

Для получения полного национального сертификата о высшем образовании (HNC) требуется один год или два года для получения неполного рабочего дня. Многие курсы HNC охватывают те же предметы, что и HND, но HNC на один уровень ниже HND (обычно это эквивалент первого года обучения в университете).

Каковы преимущества HND или HNC?

В отличие от многих степеней, эти курсы ориентированы на профессиональную подготовку и, следовательно, могут привести прямо к карьере. Более того, они являются отличной ступенькой к более высокой квалификации, поскольку вы можете «пополнить» HND или HNC дополнительными исследованиями позже, чтобы преобразовать его в полную степень бакалавра.

Популярные курсы HND и HNC :

Бухгалтерский учет
Бизнес и финансы
Управление бизнесом
Гражданское строительство
Строительство
Электротехника
Инжиниринг
Графический дизайн
Менеджмент
Машиностроение
Фотография

Далее: Как на самом деле выбрать предмет для получения степени?

,

Что такое Мендокусай? | Блог на японском языке

Вы слышали, чтобы кто-нибудь сказал по-японски: «Мендокусай» (め ん ど く さ い)? Мендокусай (め ん ど く さ い) — одно из тех слов, которые мы часто используем в течение дня. Вы слышите, как все говорят это слово, от маленьких детей до взрослых … что это такое? Что ж, в этом посте сегодня я хотел бы познакомить вас с одним из наиболее часто используемых японских слов, Мендокусай (め ん ど く さ い).

Что на самом деле означает Мендокусай (め ん ど く さ い) ???

На мой взгляд, нет ни одного английского слова, которое могло бы полностью описать или перевести японский Мендокусай (め ん ど く さ い).Причина в том, что Мендокусай (め ん ど く さ い) может означать разные вещи в разное время. Вот список английских слов, которые вы можете подать на перевод.

Мендокусай (め ん ど く さ い) ==>

Английский язык: боль, надоедливый, неприятный, не стоит того, хлопот, не хочется делать ~ и т. Д.

Итак, как всегда, лучший способ выучить новый словарный запас — это использовать примеры.

Вот несколько конкретных примеров ..

Я не хочу идти в класс.. ==>

Курасу ни ikuno mendokusai.ク ラ ス に 行 く の め ん ど く さ い。 (ク ラ ス に め ど)

Какая проблема! Я не могу себе позволить позвонить ему. ==>

Nante mendokusai! Карени денва суруно мендокусай.何 て め ん ど く さ い い。 彼 に る の め ん ど く さ ((な ん て 、 ん ど く。 か れ に で わ の め ん

Почему я должен заполнять эти документы? Это того не стоит! ==>

Nande kono шоруи ни какикоманаито икенаино? Mendokusai!何 で 、 こ の 書 類 に 書 書 き 込 い と い け な い の ど く さ い ((な ん で し ょ る い に こ ま

Иметь девушку — это такая боль! ==>

Kanojo ga irunotte mendokusai!彼女 が い る の っ て め ん く。 (か の じ ょ る の っ て さ い。)

Я хочу научиться композиции из цветов, но, похоже, на это нужно время.Я не могу беспокоиться. ==>

Икебана о нарайтай кедо, дзиканга какатте мендокуса су.生 け 花 を 習 い た い い け ど 、 か か っ て め ん ど (い け ば な い た い け 、 ん が

У меня сегодня нет времени. Я не могу принять душ. ==>

Kyowa jikanga nai. Шава-о абируно мендокусай.シ ャ ワ ー を 浴 び る の ん さ い。 (シ ャ ワ を あ び る の ど く い。)

Как видите, Мендокусай — неприятное слово; однако это такое распространенное слово, поэтому вы, вероятно, захотите оставить его в своем списке важных японских слов.🙂

Поделитесь со мной в разделе комментариев, когда вы, возможно, используете Мендокусай ..

.

Что такое Дандере? [Определение, значение]

Dandere. Существительное. Википедия определяет дандере как «персонаж, который изображается как антиобщественный, но со временем меняется, чтобы показать свою милую, романтическую и любящую мягкую сторону». Проще говоря, дандере — это тот, кто иногда, зритель может подумать, что он немой или просто настолько застенчив, что социальное взаимодействие становится невыносимым. Невыносимо для них, потому что они застенчивы, но иногда невыносимо для вас, зрителя, из-за того, насколько это неловко.

Проверьте это. Дандере — еще одно японское заимствованное слово, которое мы используем в английском языке. Опять же, это слово состоит из двух разных японских слов. Часть «дан» происходит от «данмари», что означает «молчаливый» или «неразговорчивый» (они не разговаривают), а «дере» происходит от «дередере», что означает становиться любвеобильным голубем. Есть небольшое отличие от куудере, но оно не существенное.

Так что подождите…. Тогда в чем разница между куудере и дандере? Кудере — это круто и закрыто, чтобы быть крутым.Они просто закрыты и окружены стенами. Они прохладные и / или холодные ради того, чтобы им было холодно. Дандере — это тот, кто на самом деле привержен роли и на самом деле застенчив. А.К.А. это не принудительная роль, как в кудере. Дандере, скорее всего, очень неловко самовыражаться.

Для того, чтобы они были достаточно счастливы и достаточно комфортно, чтобы выразить то, что они на самом деле чувствуют, буквально потребуется голубая луна. Даже тогда они будут заботиться об одном человеке, а не обо всех.Это критическая точка дандере. Дандере — очень застенчивый / неуклюжий человек, который плохо общается. Тем не менее, только для подходящего человека в подходящих условиях он, возможно, наконец сможет выразить свои искренние теплые чувства.

Итак… как же тогда указать на дандере? Как лучше всего его определить? Дандере могут быть главными героями, но они также могут быть второстепенными персонажами. Им не нужно постоянно находиться в центре внимания, и, хотя они милы, они также могут быть, как я уже сказал выше, социально неловкими.Давайте взглянем на несколько шоу, в которых есть наглядные примеры персонажей дандере!

 • Эпизоды: 14
 • Эфир: апрель 2006 г. — июль 2006 г.

Хорошо, это еще один фаворит фанатов! TMoHS следует за парнем по прозвищу Кён и Харухи, поскольку они из группы под названием SOS brigade. Они существуют для поиска инопланетян и внеземной жизни. В конце концов вводятся еще три члена: эспер, путешественник во времени и немой человек с искусственным интеллектом. Кён неохотно затягивается на эти миссии, чтобы увидеть мир и уберечь его от развала.Дандере здесь — никто иной, как Нагато Юки!

Иногда Нагато классифицируют как куудэре, и я скажу вам, почему это неправильная классификация. Во-первых, Нагато на самом деле не говорит. Было бы одно, если бы она была открыта со своими друзьями. Однако она почти ни с кем не разговаривает даже в своем нижнем клубе! Затем у Юки, кажется, иногда возникают проблемы с разговором, поскольку, когда Кён заговаривает с ней, она не дает ему дерзких или резких ответов. Она рассказывает ему, как именно. Наконец, ей нечего доказывать.Было бы одно дело, если бы она вышла и сказала что-нибудь, но на самом деле она никогда не делает этого, если только это не является принципиально важным. Это то, что делает ее danere, а не kuudere.

Но Нагато, похоже, испытывает к Кёну какие-то чувства. Это не спойлер, не волнуйтесь. Посмотрев, вы увидите, что из всех участников Кён — тот, с кем она разговаривает больше всего. Это то, что указывает на ее чувства. У Нагато всегда есть голова в книге. Она не говорит. Она также может быть немного неловкой в ​​социальном плане, учитывая, что люди будут задавать ей вопросы, и кажется, что они стреляют прямо над ее головой.Нагато — настоящий дандере, и я надеюсь, она вам понравится! Посмотрите на нее в «Меланхолии Харухи Судзумии».

Меланхолия Харухи Судзумии Английский трейлер


 • Эпизоды: 38
 • В эфире: октябрь 2009 — март 2011

Любой, кто читает мои статьи, знает, что у меня действительно слабое место для этого шоу. Кими ни Тодоке — о Савако Куронуме по прозвищу Садако (как девушка из фильмов ужасов). Садако настолько ужасно неловкая, что никогда не может ничего связно сказать и всегда производит впечатление очень жуткой девушки.В глубине души она очень дружелюбна, но ее застенчивость делает ее каждый раз.

Однажды, мальчик, которого она боготворила, Казехая подружился с ней, и внезапно перед ней открылись двери. Теперь она может каждый день заводить друзей и разговаривать с разными людьми. Есть ли между ними больше расцвета? Проверьте это, чтобы узнать больше!

В своем открытии я упомянул, что социально неуклюжий персонаж также может быть частью дандере из-за своей неспособности общаться. Sawako — еще один прекрасный пример этого.Ее неловкость делает ее каждый раз, когда большинство людей либо невероятно напуганы тем, что она ведьма, либо игнорируют ее и смеются, потому что не могут разобрать, что она говорит.

Она застряла в «данской» части, всегда ища выход. Ее «дере» сторона не проявляется, пока Казехая не проявит ее в ней. Однако этого не происходит до более поздних этапов сериала, потому что даже когда она начинает выходить из своей скорлупы, это не происходит сразу. Это постепенное развитие.Посмотрите шоу, потому что оно потрясающее!

Kimi ni Todoke Official English Trailer


 • Эпизоды: 26
 • В эфире: январь 2010 — июнь 2010

Durarara !! открывается с Микадо Рюгамине, который переехал в Икебукуро для новой жизни и встречается со своим другом детства Масаоми Кида. Когда они встречаются, они начинают изучать Икебукуро, говоря о разных вещах. Масаоми рассказывает Микадо о различных опасностях Икебукуро и о том, как ему нужно позаботиться о себе.

Затем, в конце концов, он встречается с таинственным Черным всадником. Затем история развивается, показывая множество уникальных и разнообразных персонажей. Кульминацией этого является объединение всех сюжетных линий. И это вся общая информация, которую я могу вам дать!

Звездой дандере в этом сериале является хорошо обеспеченный и снова социально неловкий (не без оснований) Анри Сонохара. Анри ходит в ту же школу, что и Микадо и Масаноми. Она довольно типичная, и ее хорошо любят большинство одноклассников.Анри ближе всех к Киде и Микадо. Она неловко реагирует на свою известность, потому что … неловко быть оцененным за ее довольно большую грудь. У Анри темное прошлое, которое способствует ее молчанию и неловкости. Вам нужно будет посмотреть шоу, чтобы узнать больше!

Дюрарара !! Трейлер


Рикка Танаши из демо-версии Chuunibyou koi ga shitai!

Уф !!! На этом завершается вступление к dandere и серия из четырех частей, связанных с персонажами –dere! Также следует отметить некоторых хороших персонажей: Хината Хьюга из Наруто, Сейлор Меркурий из Сэйлор Мун, Крона из Пожирателя душ, Микаса Акерман из Атаки на Титан, Венди Марвелл из Сказки, Куронеко из Ореймо и Рикка Танаши из Chuunibyou demo koi ga shitai! Я надеюсь, что вы посмотрите эти шоу и что вам понравилась эта статья, в которой рассказывается о дандере! До скорого!

американец по рождению; международный по выбору.Я пытаюсь привлечь внимание к одной из моих любимых причин; меня. Днем перевожу, а ночью пишу. Честолюбивый полиглот. Я мечтаю стать личным переводчиком Амуро Намие. Помимо этого, мои хобби включают языки, тяжелую атлетику, сон, караоке, ХОРОШИЙ кофе и музыку. Когда я не делаю ничего из вышеперечисленного, я, скорее всего, истерически смеюсь над видео Уиллама Белли или сельским хозяйством электромобилей. Я тоже не собираюсь Рупологизировать за это. Вайфу — это Сираи Куроко и Эуаэрин.

Предыдущие статьи

Top 5 Anime by Nagareboshi


.

Что такое тофу и полезно ли оно для вас?

Тофу — один из тех продуктов, которые вызывают споры.

Некоторые не в восторге от его пользы для здоровья, в то время как другие заявляют, что это генетически модифицированный яд, которого следует избегать любой ценой.

Это может заставить вас задуматься, следует ли вам есть тофу или нет.

В этой статье подробно рассматривается тофу и его влияние на здоровье, чтобы определить, полезен ли он для вас.

Тофу — это продукт, приготовленный из сгущенного соевого молока, которое прессуется в твердые белые блоки в процессе, очень похожем на сыроделие.Он возник в Китае.

Ходят слухи, что китайский повар открыл тофу более 2000 лет назад, случайно смешав партию свежего соевого молока с нигари.

Нигари — это то, что остается после извлечения соли из морской воды. Это богатый минералами коагулянт, который помогает тофу затвердеть и сохранить форму.

Большая часть сои в мире в настоящее время выращивается в США, и очень большая часть является генетически модифицированной (ГМО).

Хотя ГМО вызывают споры, исследования пока не обнаружили, что они вредны для здоровья человека (1).

Однако, если вас это беспокоит, просто выберите органические бренды тофу, не содержащие ГМО.

РЕЗЮМЕ Тофу производят из сгущенного соевого молока с использованием процесса, аналогичного сыроварению. Независимо от того, сделан ли тофу из ГМО-соевых бобов или нет, он считается безопасным для употребления в пищу человеком.

Тофу с высоким содержанием белка и всех незаменимых аминокислот, необходимых вашему организму. Он также содержит жиры, углеводы и широкий спектр витаминов и минералов.

Одна порция тофу на 3,5 унции (100 грамм) предлагает (2):

 • Белок: 8 граммов
 • Углеводы: 2 грамма
 • Клетчатка: 1 грамм
 • Жиры: 4 грамма
 • Марганец: 31% от RDI
 • Кальций: 20% от RDI
 • Селен: 14% от RDI
 • Фосфор: 12% от RDI
 • Медь : 11% от RDI
 • Магний: 9% от RDI
 • Железо: 9% от RDI
 • Цинк: 6% от RDI

Всего 70 калорий , что делает тофу очень питательной пищей.

Однако содержание микронутриентов в тофу может варьироваться в зависимости от используемого коагулянта. Нигари добавляет больше магния, в то время как осажденный кальций увеличивает его содержание.

РЕЗЮМЕ Тофу низкокалорийный, но с высоким содержанием белка и жира. Он также содержит много важных витаминов и минералов.

Как и большинство растительных продуктов, тофу содержит несколько антинутриентов.

К ним относятся:

 • Ингибиторы трипсина: Эти соединения блокируют трипсин, фермент, необходимый для правильного переваривания белка.
 • Фитаты: Фитаты могут снижать всасывание минералов, таких как кальций, цинк и железо.

Однако замачивание или приготовление соевых бобов может инактивировать или устранить некоторые из этих антинутриентов.

Проращивание сои перед приготовлением тофу снижает содержание фитатов до 56% и ингибиторов трипсина до 81%, а также увеличивает содержание белка до 13% (3).

Ферментация также может снизить содержание антинутриентов. По этой причине ферментированные пробиотические соевые продукты, такие как мисо, темпе, тамари или натто, содержат мало антинутриентов.

Имейте в виду, что содержание антинутриентов в тофу не является поводом для беспокойства, если только вы не соблюдаете несбалансированную диету и не полагаетесь на тофу как на основной источник железа или цинка.

РЕЗЮМЕ Тофу содержит антинутриенты, такие как ингибиторы трипсина и фитаты. Замачивание или ферментация соевых бобов перед приготовлением тофу снижает эти антинутриенты, повышая их питательную ценность.

Соя содержит натуральные растительные соединения, называемые изофлавонами.

Они действуют как фитоэстрогены, что означает, что они могут присоединяться к рецепторам эстрогена в вашем теле и активировать их.

Эффект аналогичен действию гормона эстрогена, но слабее.

Тофу содержит 20,2–24,7 мг изофлавонов на порцию 3,5 унции (100 грамм) (4).

Многие преимущества тофу для здоровья приписываются его высокому содержанию изофлавонов.

РЕЗЮМЕ Все продукты на основе сои содержат изофлавоны, которые, как считается, обладают различными преимуществами для здоровья.

Только несколько исследований специально изучают влияние тофу на здоровье сердца.

Однако исследования показали, что высокое потребление бобовых, включая сою, связано с более низкой частотой сердечных заболеваний (5).

Ученые также обнаружили, что изофлавоны сои могут уменьшить воспаление кровеносных сосудов и улучшить их эластичность (6).

Одно исследование показало, что прием 80 мг изофлавонов в день в течение 12 недель улучшал кровоток на 68% у людей, подвергавшихся риску инсульта (7).

Прием 50 граммов соевого протеина в день также связан с улучшением содержания жиров в крови и примерно на 10% снижением риска сердечных заболеваний (8).

Более того, у женщин в постменопаузе высокое потребление изофлавонов сои связано с несколькими факторами защиты сердца, включая улучшение индекса массы тела, окружности талии, инсулина натощак и «хорошего» холестерина ЛПВП (9).

Наконец, тофу содержит сапонины, соединения, которые, как считается, оказывают защитное действие на здоровье сердца.

Исследования на животных показывают, что сапонины повышают уровень холестерина в крови и увеличивают выведение желчных кислот — оба эти фактора могут помочь снизить риск сердечных заболеваний (10).

РЕЗЮМЕ Цельные соевые продукты, такие как тофу, могут улучшить несколько показателей здоровья сердца. Это может снизить риск сердечных заболеваний.

Исследования изучали влияние тофу на рак груди, простаты и пищеварительной системы.

Рак молочной железы

Исследования показывают, что у женщин, которые едят соевые продукты хотя бы раз в неделю, риск рака груди на 48–56% ниже (11, 12).

Считается, что этот защитный эффект исходит от изофлавонов, которые, как было доказано, положительно влияют на менструальный цикл и уровень эстрогена в крови (13, 14).

Кажется, что воздействие сои в детстве и подростковом возрасте может быть наиболее защитным, но это не значит, что употребление сои в более позднем возрасте не приносит пользы (15).

Фактически, исследования показывают, что женщины, которые ели соевые продукты хотя бы раз в неделю в подростковом и взрослом возрасте, имели на 24% меньший риск рака груди по сравнению с теми, кто ел сою только в подростковом возрасте (16).

Тофу и другие соевые продукты часто критикуют за то, что они могут увеличить риск рака груди. Однако двухлетнее исследование с участием женщин в постменопаузе, которые потребляли две порции сои в день, не выявило повышенного риска (17).

В других исследованиях сообщается об аналогичных результатах, включая обзор 174 исследований, в которых не было обнаружено связи между изофлавонами сои и повышенным риском рака груди (18, 19, 20).

Рак пищеварительной системы

Одно исследование показало, что более высокое потребление тофу было связано с 61% снижением риска рака желудка у мужчин (21).

Интересно, что второе исследование сообщило о снижении риска на 59% у женщин (22).

Более того, недавний обзор нескольких исследований с участием 633 476 человек связал более высокое потребление сои с 7% снижением риска рака пищеварительной системы (23).

Рак простаты

Два обзорных исследования показали, что у мужчин, потребляющих большее количество сои, особенно тофу, риск рака простаты на 32–51% ниже (24, 25).

Третий обзор подтвердил эти результаты, но добавил, что преимущества изофлавонов могут зависеть от количества потребляемого и типа присутствующих кишечных бактерий (26).

РЕЗЮМЕ Исследования показывают, что соя обладает защитным действием против рака груди, пищеварительной системы и рака простаты.

Несколько недавних исследований в пробирках и на животных показали, что изофлавоны сои могут повышать уровень сахара в крови (27, 28).

В одном исследовании здоровых женщин в постменопаузе 100 мг изофлавонов сои в день снижали уровень сахара в крови на 15% и уровень инсулина на 23% (29).

У женщин в постменопаузе с диабетом добавление 30 граммов изолированного соевого белка снижает уровень инсулина натощак на 8,1%, резистентность к инсулину на 6,5%, «плохой» холестерин ЛПНП на 7,1% и общий холестерин на 4,1% (30).

В другом исследовании прием изофлавонов каждый день в течение года улучшал чувствительность к инсулину и содержание жиров в крови, одновременно снижая риск сердечных заболеваний (31).

Однако эти выводы не универсальны. Недавний обзор 24 исследований на людях показал, что интактный соевый белок — в отличие от добавок изофлавонов или белковых экстрактов — с большей вероятностью снижает уровень сахара в крови (32, 33).

Следовательно, необходимы дополнительные исследования.

РЕЗЮМЕ Тофу может оказывать положительное влияние на контроль уровня сахара в крови, но для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.

Благодаря высокому содержанию изофлавонов тофу также может иметь преимущества для:

 • Здоровье костей: Научные данные показывают, что 80 мг изофлавонов сои в день может уменьшить потерю костной массы, особенно в ранней менопаузе (34, 35).
 • Функция мозга: Изофлавоны сои могут оказывать положительное влияние на память и функцию мозга, особенно у женщин старше 65 лет (36).
 • Симптомы менопаузы: Изофлавоны сои могут помочь уменьшить приливы. Однако не все исследования согласны (37, 38, 39, 40, 41).
 • Эластичность кожи: Прием 40 мг изофлавонов сои в день значительно уменьшает морщины и повышает эластичность кожи через 8–12 недель (42).
 • Потеря веса: В одном исследовании прием изофлавонов сои в течение 8–52 недель привел к средней потере веса на 10 фунтов (4,5 кг) больше, чем в контрольной группе (43).

РЕЗЮМЕ Благодаря высокому содержанию изофлавонов тофу может быть полезен при различных состояниях здоровья.Однако необходимы дополнительные исследования.

Обычно считается безопасным есть тофу и другие соевые продукты каждый день. Тем не менее, вы можете уменьшить потребление, если у вас:

 • Опухоли груди: Из-за слабого гормонального эффекта тофу некоторые врачи рекомендуют женщинам с эстроген-чувствительными опухолями груди ограничить потребление сои.
 • Проблемы с щитовидной железой: Некоторые специалисты также советуют людям с плохой функцией щитовидной железы избегать тофу из-за содержания в нем зобогена.

Однако в недавнем отчете Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) сделан вывод о том, что изофлавоны сои и сои не вызывают опасений для функции щитовидной железы или рака груди и матки (44).

Тем не менее, исследователи согласны с тем, что младенцы не должны подвергаться воздействию изофлавонов сои, которые могут нарушить развитие репродуктивных органов (26, 45).

Хотя это не было хорошо изучено на людях, некоторые исследования на животных показывают, что большое количество сои может влиять на фертильность (46, 47).

Если у вас есть сомнения, обсудите потребление сои со своим врачом.

РЕЗЮМЕ Употребление тофу безопасно для большинства людей. Если вас беспокоят негативные последствия для здоровья, лучше еще раз проконсультироваться с врачом.

Тофу можно купить оптом или в индивидуальной упаковке, в холодильнике или без него.

Вы также можете найти его обезвоженным, лиофилизированным, в банках или консервированном.

Как правило, для приготовления тофу не требуется тяжелой обработки, поэтому выбирайте сорта с коротким списком ингредиентов.

Вы можете ожидать увидеть такие ингредиенты, как соя, вода, коагулянты, такие как сульфат кальция, хлорид магния или дельта-глюконолактон, и, возможно, некоторые приправы.

После открытия блоки тофу необходимо промыть перед использованием.

Остатки можно хранить в холодильнике до одной недели, накрыв водой, если вы часто меняете воду.

Тофу можно также заморозить в оригинальной упаковке на срок до пяти месяцев.

Наконец, можно сделать свой собственный тофу из соевых бобов, лимона и воды.

РЕЗЮМЕ Тофу можно найти во множестве форм и форм. Домашний тофу также на удивление легко приготовить.

Тофу богат белком и множеством полезных питательных веществ.

Употребление тофу может защитить от различных заболеваний, таких как сердечные заболевания, диабет и даже некоторые виды рака.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *