Мораль моральність: Етика, мораль, моральність | Етика сьогодні

Содержание

Етика, мораль, моральність | Етика сьогодні

Вступ
На сьогоднішній день такі терміни як етика, мораль, моральність є дуже поширеними у мові, але й надзвичайно неоднозначними судженнями. З одного боку, кожен з нас розуміє, що без моралі жити не можна. Але з іншого боку, поняття моральності набуває в нашій свідомості легкого присмаку набридливості. Моральні проблеми були і будуть одними із найважливіших для людини. Починаючи ще від часів Аристотеля, питаннями сутності моралі, моральності та етики задавалися багато мислителів та філософів.

Не зважаючи на швидкоплинний світ сьогодення ці питання залишаються актуальними і нині. Ми часто помічаємо, що якщо порядна людина живе за законами моралі і не може досягти нічого в житті, то той, хто швидко перестрибує через ці поняття досягає життєвих висот і шалених перемог. Невже це не примусить замислитись над необхідністю людської моральності? Тому говорячи про моральність, необхідно з’ясувати загальні тенденції, що розвивалися впродовж століть і спричинили виникнення моралі.

Походження поняття «етика»

Слова «моральність», «мораль», «етика» близькі за змістом. Але виникли вони в трьох різних мовах.

Походження слова «етика» сягає глибокої давнини. Слово «етика» виникло з давньогрецького , маючи різні значення у різні часи. Термін «етика» має давньогрецькі корені. Він походить від слова етос (ethos), що означає будинок, лігво, гніздо. Пізніше це слово набуває нового змісту, що виражає характер живих істот, у тому числі людини. Етикою Арістотель називав науку, яка вивчає і прищеплює людині діяльнісної-вольові, душевні якості або чесноти. Аристотель не мислить окремого людини (громадянина) поза поліса. Для нього людина істота суспільно-політичне.. Отож від IV ст. до н. е. до наших днів, ця наука дістала таку назву.

Етика – це теорія моральності, що позначає сукупність чеснот, а також саму область знань про них.

Аристотель присвятив новій науці такі праці, як «Нікомахова,» «Евдемова етика», «Велика етика» — витяг з двох попередніх.

Існує так зване « золоте правило етики» — «не роби іншим того , чого не бажаєш собі » , його можна почути в тому чи іншому варіанті в різних культурах. Наприклад , воно присутнє у Конфуція .

Етика — це філософське дослідження категорій моралі і моральності. Етичні норми створені забезпечувати нормальне спільне проживання, розуміння та спілкування у суспільстві. Етика забезпечує подолання властивого кожній особистості індивідуалізму і фізіологічної агресивності Сучасність призводить до розширення етичного поля: поняття добра поширюється вже і на взаємини людини з природою та наукові експерименти ( біоетика ) .

«Етика є наука про мораль » – такими ловами розпочинається більшість підручників про етику. На думку А.А. Гусейнов , це визначення уразливе відразу в двох відношеннях: по-перше , воно тавтологічна бо поняття моралі є синонімом етики. І по друге , воно містить в собі порочне коло: зміст поняття » етика » розкривається через поняття «мораль» , сенс якого також не відомий . Тим самим визначення » етика є наука про мораль » виявляється не коректним .

Щоб розібратись в даній ситуації маємо визначити ці поняття: » етика » , «мораль» , » моральність » і чітко зазначити зміст кожного з них . Відповідно до цього:
Етика — це область знання , наука про мораль . Етика повинна виходити з передумови , що мораль і як суще і як належне існує об’єктивно незалежно від суб’єктивних уявлень ;
Мораль — це і предмет , досліджуваний етикою , і історично конкретні норми поведінки людей. Мораль визначає найбільш загальні правила, за якими поводяться люди в тій чи іншій культурі , вона навчає того, що є належним ;
Моральність позначає високі принципи , ідеальну , завершену форму моралі , вищу форму моральної поведінки — те, як слід чинити в тих чи інших випадках , як повинні поводитися високо моральні люди. Моральність належить до сфери належного.

Етика відрізняється від всіх інших наук. Фізика , хімія , астрономія не впливають на об’єкти в процесі їх вивчення. Відмінність етики полягає в тому , що вона перетворює свій предмет — людину , цілеспрямовано формуючи його відносини з іншими людьми. Аристотель описуючи головну характеристику етики зазначав , що її метою є не знання, а вчинки. Здійснюючи праві вчинки , ми робимося правосудними , вступаючи розсудливо — розсудливими . Отже , чесноти існують в нас не від природи , а завдяки навчанню .

В системі філософії , практичного світогляду етика займає особливе місце. Саме етика конкретизує і одушевляє відому формулу античного філософа Протагора : «Людина — міра всіх речей» , обґрунтовуючи уявлення про людину як вищої цінності і самоцінності , про сенс життя і шляхи досягнення щастя .

Етика — це філософія моралі, моральності , етос . Уявлення про мораль нерідко обмежені рівнем елементарної культури спілкування, тому Сенс і таємниця морального буття не відкриті людиною , залишаються нерозгаданими . Наслідком такої непізнаності моралі виявляється її невизнаність . Буденний рівень сприйняття фіксує тільки заборонену сторону моралі , породжуючи скептичне і нігілістичне ставлення до неї , а в результаті — діяльнісну і поведінкову нереалізованість . Трагедія моралі в тому , що , будучи по суті найдосконалішим способом людського спів-буття , вона на практиці найчастіше зазнає поразки , витісняється псевдоцінностями . І реалізується твердження Шарля Фур’є, який відзначив, що мораль — це безсилля в дії.

У сучасній російській мові термін етика має багато значень , але ми виділимо три значення , необхідних для вивчення навчальної дисципліни «Етика ».

Етика (від грец.) — 1 ) це вчення про чесноти , що ведуть до блага, до щастя (Арістотель) . 2 ) це специфічна властивість соціальних явищ , що виражає їх гуманістичний потенціал : «ставлення до людини як до цінності , повагу до його гідності та прав» ( етика економіки , етика політики , етика права і т.д.). 3 ) Третє значення терміна етика конкретизує його друге значення : це — етика професій або професійна етика . Наприклад : є етика права . На основі етики права розробляється професійна етика юриста . А всередині цієї професії здійснюються конкретизації : етика судді , етика адвоката , етика прокурора і т. д.

Мораль як предмет етики

Термін “мораль” – латинського походження, аналог терміну “етика”. Виникло від латинського слова “mos” ( множина від “mores”), відповідне старогрецькому етносу і означаюче вдачу, звичай, моду, стійкий порядок.

Мораль це загальноприйняті в людському суспільстві традиції , негласні правила, уявлення про хороше і погане , правильне і неправильне , добро і зло , а також сукупність норм поведінки в суспільстві , що випливають з цих уявлень.

Іноді термін «мораль» вживається в більш вузькому сенсі , по відношенню не до всієї громади , а тільки до його частини. Наприклад: християнська мораль , буржуазна мораль і т. п.

Мораль — поняття, що з’явилося в європейській філософії , призначене для узагальненого вираження сфери вищих людських цінностей і повинності . Уявлення про мораль формуються в процесі спостережень та осмислення , по-перше , правильної поведінки , належного характеру ( «морального вигляду » ) , а по-друге , умов і меж дозволенності людини , обмежуваним власним ( внутрішнім) повинністю , а також меж свободи в умовах ззовні задається організаційної та (або) нормативної впорядкованості. Мораль формується в суспільстві і не може існувати в не суспільства .
Мораль і право — логічно , тісно , пов’язані між собою.

Загальнолюдська мораль це загальноприйняті в людському суспільстві уявлення про добро і зло , про хороше і погане , правильне і неправильне . Загальнолюдська мораль є основою для формування правового середовища , що забезпечує здоровий стан суспільства.

Особливістю моралі є те , що вона не локалізується в якійсь одній , ясно окресленої сфері людської діяльності. Вона володіє всепроникною здатністю , регулюючи людські відносини в будь-якій сфері — на виробництві , в побуті , в сім’ї , у проведенні дозвілля . Одне і теж фізична дія може виявитися моральним , аморальним і позаморальним — все залежить від того , висловлює чи воно ставлення людини до діючої в суспільстві системі цінностей . Стрибок у воду купальника ні моральний, ні аморальним , це — внеморальной дію. Але подібний же стрибок , здійснений людиною для порятунку потопаючого , вже моральний вчинок , бо він виражає відношення людини до цінності іншої людського життя , втілює його морально — вольові якості. Таким чином , специфіку моральності не можна визначити , окреслюючи якусь сферу , область її застосування.

Вона розкривається в функціональному своєрідності , в тій незамінною соціальної ролі , яку моральність грає в історії.
У відмінності від інших форм суспільної свідомості , мораль здатна вирішувати різноманітні соціально- історичні завдання , їй об’єктивно притаманна багатофункціональність . Ось чому вона може зміцнювати , охороняти певний соціальний лад , а може — руйнувати , підточувати його ; згуртовувати людей у єдиному пориві , дії — і роз’єднувати їх ; розкривати людині цінність , сенс його існування — і супроводжувати його царство нездійсненних мрій і забобонів ; викликати у людини радісну , вищу задоволеність — і стратити його нещадним самосудом совісті , відчуттям несправної провини. Мораль багатолика і історично мінлива , так як на кожному етапі соціально -історичного розвитку людства їй доводиться вирішувати різні за змістом завдання. Разом з тим мораль володіє цілісністю , стійкістю , послідовністю в розвитку — всім тим , що дозволяє говорити про неї як про особливе , якісно своєрідному і єдиному явищі суспільного життя.
Отож, з часом вони всі ці поняття придбали деякі смислові відтінки , що відрізняють їх один від одного.

Втілення моральності в поведінці людини

Слово » моральність » зазвичай не вживається там , де мова йде про негативну оцінку поведінки , а слово «мораль» більш нейтрально по відношенню до такої оцінки : можна сказати » людиноненависницька мораль фашизму » , але не «людиноненависницька моральність » . Деякі автори пропонують розуміти під мораллю норми , а під моральністю — ступінь їх дотримання. Однак таке розходження не стало загальноприйнятим.

Отже, історія термінів дозволяє зробити висновок, що етика — це наука про мораль (моральність).
Мораль є об’єктом вивчення етики , тому поставити знак рівності між ними ( між етикою і мораллю ) неможливо.
Мораль (від лат.) — 1) це повчання , наставляння , повчання — це форма прямого або безпосереднього моралізування . 2 ) це повчальний висновок — опосередковане , непряме моралізування . 3 ) це специфічний вид соціальної регуляції , хранителька спільнот.

У практиці слововживання цих слів практично взаємозамінні (а їх смислові відтінки майже завжди можна вловити по контексту ) .
Етика має нормативний характер. Мораль предмет вивчення етики. Мораль проявляє себе в тонких людських взаєминах. Мораль — це реальність . Етика і мораль — це не одне і теж.

Етика не тільки вчення про мораль , але і частина самої моралі .

Мораль — форма суспільної свідомості , вид людської діяльності і людських відносин , важливий спосіб регуляції поведінки людини в суспільстві , складається з принципів , норм , правил , оцінок , якими людина керується у своїй поведінці.

Мораль — це індивідуальні та громадські форми людських відносин , засновані на розрізненні добра і зла.

Моральна поведінка — це є осмислення кожною людиною реалій навколишнього світу , яке виливається в систему вчинків. Поведінка є реалізацією моральних цінностей , прийнятих у суспільстві: добра , свободи , справедливості , взаємодопомоги та інших . Поряд з моральним поведінкою існує аморальне , що будується на ненависті і несправедливості. Моральне поведінка реалізує сукупність моральних прагнень людини , в той час як аморальне руйнує його особистість.

Основою моральної поведінки є вчинок. Вчинок несе в собі дія, яка може мати позитивну чи негативну оцінку суспільства. Вчинком можна вважати і утримання від дії , коли людина не прагнути зайняти якусь позицію у виниклій життєвої ситуації.

Оцінки, які суспільство дає вчинкам людини , не завжди об’єктивні, а також не існує певних критеріїв цих оцінок . Аналіз поведінки людини виходить з багатьох чинників , до основних з них відносяться :
— Мотиви поведінки . Їх завжди багато і вони неоднозначні. Іноді шляхетні й моральні мотиви , якими керувався чоловік , призводять до непристойною вчинків.
— Наслідки вчинків. Їх завжди враховують при винесення оцінки вчинку людини. Оцінка проводиться з позиції суспільної значимості вчинків.
— Реальність , в якій відбувався вчинок. Вона може зробити один і той же вчинок або значущим для суспільства, або суспільно засуджувана .
— Засоби для досягнення мети. Моральне поведінка заперечує можливість використання будь-яких цілей , для досягнення бажаного результату , так як такі дії призводять до розвитку у людини егоїзму і нездорового індивідуалізму .

Моральне поведінка завжди визначається рівнем моральності особистості , яка являє собою систему цінностей і духовних устремлінь людини. Головними факторами моральної поведінки стають моральні переконання особистості , рівень її культурного розвитку і вольовий настрій . Таким чином , моральну поведінку визначає життя особистості і втілює її поняття про добро і зло , справедливості і щастя через систему вчинків у повсякденних життєвих ситуаціях .

Мораль є складним утворенням , в якому можна виділити , зокрема , вищі моральні цінності і норми . До вищих моральних цінностей зазвичай відносять добро , щастя , справедливість та інші. Особливе місце в системі моральних цінностей займає моральний ідеал.

Моральна досконалість особистості

Моралізування — об’єктивний спосіб буття моралі. Важлива проблема морального авторитету і морального права на моралізування : якщо людина сама не дотримується моральні вимоги , то він не має морального права вимагати їх дотримання від інших .

Моральна поведінка збуджується прагненням відповідати деякому зразком і направлено на себе ( самоствердження і самооцінку ) . Інша людина при цьому сприймається тут крізь призму мого Я — моїх уявлень , моїх оцінок і потреб. Він розглядається як обставина мого власного життя , яке може відповідати або не відповідати моїм уявленням , висловлювати або висловлювати належне ставлення до мене . У результаті людина сприймає і переживає тільки самого себе , вірніше, те , що зазвичай називають образом Я ( свої інтереси , оцінки , якості).

Відповідно, моральні норми завжди конкретні , часткові (вони визнаються тільки певною групою ) і умовні ( залежать від місця і часу їх використання).
На відміну від моралі моральність має загальний, універсальний і безумовний характер. Вона не може бути виражена в кінцевих і конкретних нормах і формах поведінки .

Моральна поведінка спрямоване не на отримання будь-якої нагороди і не на дотримання закону , а на інших людей і виражає особливе ставлення до них. Моральне ставлення ґрунтується на такому сприйнятті іншої , в якому він виступає не як обставина життя суб’єкта , але як самоцінна і самодостатня особистість .
Здатність побачити і почути саме іншої людини , а не себе в ньому є основою морального ставлення до іншого.

Моральне поведінка передбачає з одного боку свободу вибору і творчості людини, а з іншого — воно обмежене рамками прийнятих у суспільстві правил і норм. Це поведінка завжди передбачає вирішувати проблеми вибору між особистими прагненнями та вимогами суспільства.

Моральність формується разом з особистістю індивіда і невіддільна від його Я. Моральне поведінка самодостатньо і не передбачає будь-яких зовнішніх нагород . Людина здійснює ті чи інші вчинки не для того , щоб його похвалили , а тому що по- іншому не може.

Розуміння морального досконалості ( добродіяння ) особистості як такого взаємини розумного і нерозумного почав в особистість , коли перше панує над другим , показує , що мораль є суто людською якістю . Вона не властива тваринам , бо вони позбавлені розуму. Вона не властива богам , якщо взагалі допустити їх існування , так як вони мисляться досконалими істотами , позбавленими нерозумного початку. Вона властива тільки людині , в якому представлено і те , й інше разом. У цьому сенсі , будучи мірою розумності людини , мораль є також мірою його людяності.

Висновок
Підводячи підсумок, можна зазначити що поняття «етики» є більш широким по відношенню до понять «мораль» та «моральність», етика є наукою, що вивчає мораль та моральність. Проводячи аналіз сфери діяльності етики, як науки про мораль, необхідно відзначити насамперед величезне практичне значення етики для вирішення соціальних проблем сучасної епохи і, зокрема, проблеми формування всебічно розвиненої особистості.

Не менш важливими для розуміння соціумом є поняття «моралі» та «моральності». Загальнолюдська мораль є основою для формування правового середовища , що забезпечує здоровий стан суспільства. Особливістю моралі є те , що вона не локалізується в якійсь одній , ясно окресленої сфері людської діяльності. Вона володіє всепроникною здатністю , регулюючи людські відносини в будь-якій сфері — на виробництві , в побуті , в сім’ї , у проведенні дозвілля .

Моральність — це внутрішні установки людини , які роблять допустимими чи недопустимим певні вчинки, що здійснюються людиною. У той час як мораль — є не індивідуальним , а виключно громадським вимогою . Так у деяких людей поняття моральності та моралі можуть збігатися. У інших — кардинально не узгоджуватися один з одним. Особливості співіснування моральності та моралі виділяються в інше поняття — етику.

Етика регламентує моральне і моральна поведінка людини , яке виникає в рамках певної суспільної групи . Головною функцією етики є досягнення балансу між суспільною мораллю та індивідуальної моральністю .

Моральність — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Моральність — термін, найчастіше вживається в мові і літературі як синонім моралі, іноді — етики.
У більш вузькому значенні моральність — це внутрішня установка індивіда діяти відповідно до своєї совісті і свободи волі — на відміну від моралі, яка, поряд з законом, є зовнішньою вимогою до поведінки індивіда. Етика ж — назва науки про мораль.

Моральність і мораль[ред. | ред. код]

Не існує єдності думок з приводу співвідношення моральності і моралі. Нерідко моральність трактується як синонім моралі, але з часу Гегеля прийнято розрізняти мораль (нім. Moralität, англ. moral, morality) і моральність (нім. Sittlichkeit, англ. morals, virtues, рос. нравственность). Згідно з поділом цих понять, моральність є внутрішньою установкою людини — на відміну від моралі, яка (поряд із законом) є тільки зовнішньою вимогою до поведінки індивіда. При такому погляді на мораль, вона визнається «протезом моральності».

Саме з моральністю пов’язано розрізнення добра і зла за умови, що індивідуумом визнаються ці категорії. На відміну від користі і шкоди, добро і зло пов’язані з наміром деяких вільної волі.

Моральність і мораль вивчається спеціальною філософською дисципліною — етикою.

Конфлікт моральності у мистецтві[ред. | ред. код]

«Сувора мораль — це всього лише наше ставлення до тих людей, які не подобаються нам. Оскар Уальд«

поняття та особливості. Реферат – Освіта.UA

Сутність і особливості моралі, структура моралі. Моральна практика (моральність)

Сутність і особливості моралі

У всі часи вчені по-різному тлумачили сутність моралі:

 • як досвід житейської мудрості;
 • як школу виховання людини, навчання її доброчесності;
 • як виконання божественних заповітів, що забезпечують безсмертя особистості;
 • як вищу насолоду, вдоволеність індивіда своєю поведінкою;
 • як найкоротший шлях до щастя;
 • як самоцінне служіння честі;
 • як виконання незаперечного обов’язку;
 • як інструмент збереження порядку в суспільстві;
 • як забезпечення чесності у взаєминах людей;
 • як вимогу суспільної користі;
 • як викриття банальної, несправедливої дійсності, «суд над життям» і собою;
 • як служіння ідеалу;
 • як засіб взаєморозуміння і згуртування людей;
 • як особливий засіб пізнання;
 • як визначення вищого сенсу людського життя тощо.

Мораль як одна з форм суспільної та особистісної свідомості є системою поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Її основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика, виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які держава чи громадські організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут.

Мораль (лат. moralis – моральний) – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості.

Мораль є свідченням певного рівня розвитку, духовної зрілості людини, характеру її відносин з іншими людьми і світом.

Структура моралі

Осмислення сутності моралі передбачає з’ясування її основних компонентів та характеру їх взаємозв’язку.

Структурно мораль утворює дві сфери: моральна свідомість і моральна практика (моральність), кожна з яких має свою будову.

     

Моральна свідомість

Мораль не існує поза свідомістю, адже людські вчинки не отримали б морального виміру, якби людина не була здатна усвідомлювати їх суть, співвідносити їх з власними уявленнями про добро і зло, належне і справедливе, із власним сумлінням.

Моральна свідомість – вираження ідеального належного, на яке слід орієнтуватись.

Моральна свідомість – це свідомість, що керується певною системою моральних норм, оцінок і принципів у життєдайності, фіксує моральні відносини у суспільстві, що історично змінюються.

Моральна свідомість поділяється на суспільну (моральні погляди і оцінки певних груп людей) й індивідуальну (моральні погляди і оцінки індивідів).

Основними елементами суспільної моральної свідомості:

 • моральні вимоги,
 • моральні цінності.

Елементи індивідуальної моральної свідомості (самосвідомості):

 • моральний обов’язок,
 • моральні цінності, що виявляються в моральних мотивах і ціннісних орієнтаціях особистості, почуттях сумління. Честі, гідності тощо.

Моральна практика (моральність)

Моральна практика – сфера і індивідуально-масових виявів поведінки, стосунків, діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні вселюдські цінності.

Моральну практику утворює моральна діяльність і моральні відносини.

Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має предметно-змістову визначеність і специфіку. Вона становить значущість будь-якої діяльності, оскільки на неї поширюються моральні вимоги.

Моральна діяльність – єдність моральної свідомості і практичної діяльності.

Моральна діяльність і моральна свідомість взаємно породжуються і взаємно зумовлюються, існуючи одна завдяки іншій.

Моральна діяльність проявляється через вчинки.

Здійснюючи вчинок, людина вступає в певні відносини з іншими людьми, із словом. Тим самим вона вступає в суспільні відносини, сукупність зв’язків і залежностей, які і називаються моральними відносинами.

По іншому, моральні відносини –це сукупність моральних зв’язків, у які вступають люди у процесі моральної діяльності.

Моральні відносини відрізняються в залежності від об’єкту і суб’єкту моральної дії, а також від способу життя.

Якими б не були моральні відносини за змістом, — їх внутрішнім вістрям є ставлення особистості до суспільства. Адже навіть інтимні душевні стосунки між близькими людьми передбачають орієнтацію на суспільно-корисні цінності – вірність, відданість. Безкорисливе бажання добра один одному. Однак, ставлення особистості до суспільного блага як вищої цінності обов’язково потребує не менш фундаментального ставлення суспільства до особистості як мети свого існування і розвитку. Не людина є засобом усіх суспільних перетворень, а суспільство є продуктом взаємодії людей, умовою саморозвитку і самореалізації людини.

Основні функції моралі

Кінцевою метою функціонування суспільства є формування людини як цілісної, всебічно розвиненої особистості. Цю роль виконує насамперед мораль. Яка ґрунтується на принципі, згідно з яким людина є найвищою цінністю.

Регулятивна функція. Цю функцію здебільшого вважають головною, доводячи, що основний зміст моралі становлять відповідні вимоги (норми, правила, приписи). Саме завдяки їм мораль виконує регулятивну роль.

Комунікативна. Справжнього морального значення будь-який вчинок людини може набути тільки в міжособистісних стосунках, у контексті спілкування. Змістовність спілкування людей значною мірою залежить від рівня їх моральної культури, яка виявляється у доброзичливості, взаємоповазі, приязні.

Пізнавальна функція. Завдяки моралі індивід одержує перші уявлення про норми поведінки, які пред’являє йому суспільство (не тільки інформацію про норми, а й про те, як ними керуватися), про добро і зло, честь і гідність тощо.

Виховна функція моралі. Завдяки моралі здійснюється передавання досвіду попередніх поколінь, формуються уявлення індивіда про добро і зло, гідність, честь, справедливість, що сприяє його самовдосконаленню, виробленню практичних навичок жити і діяти згідно з вимогами суспільства.

Орієнтуюча функція моралі. Мораль збагачує людину не просто знаннями об’єктів самих по собі, а й орієнтує у світі культурних цінностей, допомагає ставитись до них диференційовано, віддаючи перевагу вищим цінностям, які відповідають її потребам, інтересам і смакам.

Мораль як універсальний регулятор поведінки людини, відносин між людьми виконує найрізноманітніші функції, які обумовлюються сферою, характером вияву життєдіяльності особи, соціальних груп, суспільства.

Основні етапи історичного розвитку моралі

Мораль – це система поглядів і уявлень. норм і оцінок, принципів, правил і переконань, у межах яких регулюється поведінка людей.

(Мораль – «регулятор» моральної поведінки людини)

Зародження моралі пов’язують зі первісним суспільством, у якому виникає природна потреба регулювання відносин між людьми. Практика взаємовідносин між людьми у стародавньому суспільстві, що складалася під впливом жорстокої боротьби за існування, поступово творила звичаї, традиції. яких потрібно було суворо дотримуватись.

Основою такої моралі була первісна рівність і притаманний родовому суспільству колективізм. Людина відчувала свій нерозривний зв’язок із колективом, бо самостійно не могла протистояти багатьом своїм суперникам, а також задовольнити свої основні, передусім природні потреби, Вірність, відданість своєму роду і племен, захист, взаємодопомога, співчуття і милосердя – загальноприйняті норми моралі того часу.

В ім’я свого роду виявлялися працелюбність, витриманість, мужність. Хоробрість, зневага до смерті. Завдяки спільній праці в первісному суспільстві форм такі моральні почуття, як обов’язок, справедливість. Прихильність. Те, що у первісному суспільстві не було суттєвої майнової диференціації, заслуга моралі, яка була єдиною для усіх членів роду, всього племені. Кожен навіть найслабший представник роду, завдяки загальноприйнятим нормам відчував за собою його колективну силу. А це було джерелом прояву такого морального почуття, як гідність.

У первісному суспільстві форм також і негативні риси моралі. Саме в родовому суспільстві з’являється звичай кровної помсти і людоїдства. Суворі принципи життя зумовили формування таких моральних принципів, як жорстокість, зрадництво, фанатизм. У первісному суспільстві мораль стала однією із засад формування міфологічного світобачення. Вона надихала людину на сліпе підкорення природі, дотримання звичаїв і звичок, які фактично забороняли їй виявляти себе як особистість.

З подальшим розвитком суспільства, людських взаємин сягає нового рівня і мораль. З поділом праці розпадається колективізм родових моральних відносин. На зміну приходить мораль, яку визначають жадібність, груба пристрасть до насолоди, брудне користолюбство і виправдане грабіжництво. Ця мораль вибирає собі у підручні засоби такі як злодійство, насильство, зрадництво, підступність. Нова мораль стає поза-родовою, заперечує звичаї, традиції минулого і натомість проголошує принципи, що виправдовують соціальну нерівність і несправедливість.

Проте нова мораль стала не лише кроком назад у формуванні світоглядів культури. Нові члени суспільства – вільні громадяни держави – не сприймали жорстокості, людоїдства, і ці норми почали засуджуватися.

В історії Середньовіччя мораль фактично ототожнювалася з релігійним проявом духовності. Церква, реально завоювавши політичну владу за допомогою релігії, намагалась завоювати і душами людей. Мораль Середньовіччя являла собою яскравий прояв дволикості: з одного боку, була пропагандою гуманістично орієнтованої християнської моралі, з іншого – реальні моральні відносини були дуже далекими від любові до ближнього. Милосердя тощо. Поряд з цим значну позитивну роль відіграли лицарські, дворянські кодекси честі, які приписували феодалу виявляти вірність сюзерену і «дамі серця», чесність, справедливість, безкорисливість та інші високі моральні якості.

Мораль епохи Ренесансу відіграла значну роль у розвитку людської цивілізації. Це було відродження і понятійне народження гуманістичного змісту моралі. Усвідомивши дійсну природу свого існування і відчувши смак людинолюбства, мораль Ренесансу пориває із середньовічною дволикістю. Ця мораль проповідує тілесну і духовну досконалість людини, вічність добра і минущість зла, непохитну єдність слова і діла.

Починаючи з періоду Нового часу і майже до середини ХХ ст. мораль переживала різні стани відродження своєї дволикості. Спочатку, у ХVІІ — ХVІІІ ст., мораль засуджувала паразитичний спосіб життя аристократії і пропагувала як позитивні норми і принципи працелюбність, бережливість, скромність, чесність. Моральним ідеалом того часу була енергійна, ділова людина, яка в будь-який спосіб домагається успіху, братства і поваги співвітчизників. Ця мораль спиралася на героїзм людини і її здатність до самопожертви.

Однак, у ХІХ — ХХ ст. обіцяне офіційною мораллю різних соціальних систем царство розуму і справедливості насправді виявилося пануванням грошового мішка, злиденності, соціальними лихами і хворобами. Обіцяне «світле» і «багате» майбутнє потонуло в обіймах духовної деградації особистості. Дволикість моралі поставала чимдалі наявніше. Людина почала поступово втрачати моральний орієнтир, необхідність вивіряти свої вчинки за взірцем, стала керуватися визначеними, хибно окресленими потребами й інтересами.

Сьогодні людство характеризується активізацією діяльності, зростанням інтересу до свого майбутнього. Страх людства перед майбутнім відступив на другий план хоча б тому, що практично зникла загроза ядерного воєнного протистояння, людство взяло курс на перехід від конфронтації до співробітництва.

Цей перехід можливий і цілком реальним стане тоді, коли сформується нова мораль і реалізується гуманістично орієнтовані принципи моральності, коли на засадах цих принципів взірцями будуть нові норми моралі.

І цими новими нормами мають стати:

 • доброчесність,
 • совість,
 • правда,
 • милосердя,
 • доброзичливість,
 • вірність ідеалам,
 • справедливість,
 • добропорядність,
 • братерство,
 • миролюбність,
 • працелюбність,
 • рівноправність,
 • і свободолюбність,
 • глибока віра у людський ідеал – людське щастя.


30.06.2012

поняття та особливості. Реферат – Освіта.UA

Сутність і особливості моралі, структура моралі. Моральна практика (моральність)

Сутність і особливості моралі

У всі часи вчені по-різному тлумачили сутність моралі:

 • як досвід житейської мудрості;
 • як школу виховання людини, навчання її доброчесності;
 • як виконання божественних заповітів, що забезпечують безсмертя особистості;
 • як вищу насолоду, вдоволеність індивіда своєю поведінкою;
 • як найкоротший шлях до щастя;
 • як самоцінне служіння честі;
 • як виконання незаперечного обов’язку;
 • як інструмент збереження порядку в суспільстві;
 • як забезпечення чесності у взаєминах людей;
 • як вимогу суспільної користі;
 • як викриття банальної, несправедливої дійсності, «суд над життям» і собою;
 • як служіння ідеалу;
 • як засіб взаєморозуміння і згуртування людей;
 • як особливий засіб пізнання;
 • як визначення вищого сенсу людського життя тощо.

Мораль як одна з форм суспільної та особистісної свідомості є системою поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Її основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика, виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які держава чи громадські організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут.

Мораль (лат. moralis – моральний) – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості.

Мораль є свідченням певного рівня розвитку, духовної зрілості людини, характеру її відносин з іншими людьми і світом.

Структура моралі

Осмислення сутності моралі передбачає з’ясування її основних компонентів та характеру їх взаємозв’язку.

Структурно мораль утворює дві сфери: моральна свідомість і моральна практика (моральність), кожна з яких має свою будову.

     

Моральна свідомість

Мораль не існує поза свідомістю, адже людські вчинки не отримали б морального виміру, якби людина не була здатна усвідомлювати їх суть, співвідносити їх з власними уявленнями про добро і зло, належне і справедливе, із власним сумлінням.

Моральна свідомість – вираження ідеального належного, на яке слід орієнтуватись.

Моральна свідомість – це свідомість, що керується певною системою моральних норм, оцінок і принципів у життєдайності, фіксує моральні відносини у суспільстві, що історично змінюються.

Моральна свідомість поділяється на суспільну (моральні погляди і оцінки певних груп людей) й індивідуальну (моральні погляди і оцінки індивідів).

Основними елементами суспільної моральної свідомості:

 • моральні вимоги,
 • моральні цінності.

Елементи індивідуальної моральної свідомості (самосвідомості):

 • моральний обов’язок,
 • моральні цінності, що виявляються в моральних мотивах і ціннісних орієнтаціях особистості, почуттях сумління. Честі, гідності тощо.

Моральна практика (моральність)

Моральна практика – сфера і індивідуально-масових виявів поведінки, стосунків, діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні вселюдські цінності.

Моральну практику утворює моральна діяльність і моральні відносини.

Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має предметно-змістову визначеність і специфіку. Вона становить значущість будь-якої діяльності, оскільки на неї поширюються моральні вимоги.

Моральна діяльність – єдність моральної свідомості і практичної діяльності.

Моральна діяльність і моральна свідомість взаємно породжуються і взаємно зумовлюються, існуючи одна завдяки іншій.

Моральна діяльність проявляється через вчинки.

Здійснюючи вчинок, людина вступає в певні відносини з іншими людьми, із словом. Тим самим вона вступає в суспільні відносини, сукупність зв’язків і залежностей, які і називаються моральними відносинами.

По іншому, моральні відносини –це сукупність моральних зв’язків, у які вступають люди у процесі моральної діяльності.

Моральні відносини відрізняються в залежності від об’єкту і суб’єкту моральної дії, а також від способу життя.

Якими б не були моральні відносини за змістом, — їх внутрішнім вістрям є ставлення особистості до суспільства. Адже навіть інтимні душевні стосунки між близькими людьми передбачають орієнтацію на суспільно-корисні цінності – вірність, відданість. Безкорисливе бажання добра один одному. Однак, ставлення особистості до суспільного блага як вищої цінності обов’язково потребує не менш фундаментального ставлення суспільства до особистості як мети свого існування і розвитку. Не людина є засобом усіх суспільних перетворень, а суспільство є продуктом взаємодії людей, умовою саморозвитку і самореалізації людини.

Основні функції моралі

Кінцевою метою функціонування суспільства є формування людини як цілісної, всебічно розвиненої особистості. Цю роль виконує насамперед мораль. Яка ґрунтується на принципі, згідно з яким людина є найвищою цінністю.

Регулятивна функція. Цю функцію здебільшого вважають головною, доводячи, що основний зміст моралі становлять відповідні вимоги (норми, правила, приписи). Саме завдяки їм мораль виконує регулятивну роль.

Комунікативна. Справжнього морального значення будь-який вчинок людини може набути тільки в міжособистісних стосунках, у контексті спілкування. Змістовність спілкування людей значною мірою залежить від рівня їх моральної культури, яка виявляється у доброзичливості, взаємоповазі, приязні.

Пізнавальна функція. Завдяки моралі індивід одержує перші уявлення про норми поведінки, які пред’являє йому суспільство (не тільки інформацію про норми, а й про те, як ними керуватися), про добро і зло, честь і гідність тощо.

Виховна функція моралі. Завдяки моралі здійснюється передавання досвіду попередніх поколінь, формуються уявлення індивіда про добро і зло, гідність, честь, справедливість, що сприяє його самовдосконаленню, виробленню практичних навичок жити і діяти згідно з вимогами суспільства.

Орієнтуюча функція моралі. Мораль збагачує людину не просто знаннями об’єктів самих по собі, а й орієнтує у світі культурних цінностей, допомагає ставитись до них диференційовано, віддаючи перевагу вищим цінностям, які відповідають її потребам, інтересам і смакам.

Мораль як універсальний регулятор поведінки людини, відносин між людьми виконує найрізноманітніші функції, які обумовлюються сферою, характером вияву життєдіяльності особи, соціальних груп, суспільства.

Основні етапи історичного розвитку моралі

Мораль – це система поглядів і уявлень. норм і оцінок, принципів, правил і переконань, у межах яких регулюється поведінка людей.

(Мораль – «регулятор» моральної поведінки людини)

Зародження моралі пов’язують зі первісним суспільством, у якому виникає природна потреба регулювання відносин між людьми. Практика взаємовідносин між людьми у стародавньому суспільстві, що складалася під впливом жорстокої боротьби за існування, поступово творила звичаї, традиції. яких потрібно було суворо дотримуватись.

Основою такої моралі була первісна рівність і притаманний родовому суспільству колективізм. Людина відчувала свій нерозривний зв’язок із колективом, бо самостійно не могла протистояти багатьом своїм суперникам, а також задовольнити свої основні, передусім природні потреби, Вірність, відданість своєму роду і племен, захист, взаємодопомога, співчуття і милосердя – загальноприйняті норми моралі того часу.

В ім’я свого роду виявлялися працелюбність, витриманість, мужність. Хоробрість, зневага до смерті. Завдяки спільній праці в первісному суспільстві форм такі моральні почуття, як обов’язок, справедливість. Прихильність. Те, що у первісному суспільстві не було суттєвої майнової диференціації, заслуга моралі, яка була єдиною для усіх членів роду, всього племені. Кожен навіть найслабший представник роду, завдяки загальноприйнятим нормам відчував за собою його колективну силу. А це було джерелом прояву такого морального почуття, як гідність.

У первісному суспільстві форм також і негативні риси моралі. Саме в родовому суспільстві з’являється звичай кровної помсти і людоїдства. Суворі принципи життя зумовили формування таких моральних принципів, як жорстокість, зрадництво, фанатизм. У первісному суспільстві мораль стала однією із засад формування міфологічного світобачення. Вона надихала людину на сліпе підкорення природі, дотримання звичаїв і звичок, які фактично забороняли їй виявляти себе як особистість.

З подальшим розвитком суспільства, людських взаємин сягає нового рівня і мораль. З поділом праці розпадається колективізм родових моральних відносин. На зміну приходить мораль, яку визначають жадібність, груба пристрасть до насолоди, брудне користолюбство і виправдане грабіжництво. Ця мораль вибирає собі у підручні засоби такі як злодійство, насильство, зрадництво, підступність. Нова мораль стає поза-родовою, заперечує звичаї, традиції минулого і натомість проголошує принципи, що виправдовують соціальну нерівність і несправедливість.

Проте нова мораль стала не лише кроком назад у формуванні світоглядів культури. Нові члени суспільства – вільні громадяни держави – не сприймали жорстокості, людоїдства, і ці норми почали засуджуватися.

В історії Середньовіччя мораль фактично ототожнювалася з релігійним проявом духовності. Церква, реально завоювавши політичну владу за допомогою релігії, намагалась завоювати і душами людей. Мораль Середньовіччя являла собою яскравий прояв дволикості: з одного боку, була пропагандою гуманістично орієнтованої християнської моралі, з іншого – реальні моральні відносини були дуже далекими від любові до ближнього. Милосердя тощо. Поряд з цим значну позитивну роль відіграли лицарські, дворянські кодекси честі, які приписували феодалу виявляти вірність сюзерену і «дамі серця», чесність, справедливість, безкорисливість та інші високі моральні якості.

Мораль епохи Ренесансу відіграла значну роль у розвитку людської цивілізації. Це було відродження і понятійне народження гуманістичного змісту моралі. Усвідомивши дійсну природу свого існування і відчувши смак людинолюбства, мораль Ренесансу пориває із середньовічною дволикістю. Ця мораль проповідує тілесну і духовну досконалість людини, вічність добра і минущість зла, непохитну єдність слова і діла.

Починаючи з періоду Нового часу і майже до середини ХХ ст. мораль переживала різні стани відродження своєї дволикості. Спочатку, у ХVІІ — ХVІІІ ст., мораль засуджувала паразитичний спосіб життя аристократії і пропагувала як позитивні норми і принципи працелюбність, бережливість, скромність, чесність. Моральним ідеалом того часу була енергійна, ділова людина, яка в будь-який спосіб домагається успіху, братства і поваги співвітчизників. Ця мораль спиралася на героїзм людини і її здатність до самопожертви.

Однак, у ХІХ — ХХ ст. обіцяне офіційною мораллю різних соціальних систем царство розуму і справедливості насправді виявилося пануванням грошового мішка, злиденності, соціальними лихами і хворобами. Обіцяне «світле» і «багате» майбутнє потонуло в обіймах духовної деградації особистості. Дволикість моралі поставала чимдалі наявніше. Людина почала поступово втрачати моральний орієнтир, необхідність вивіряти свої вчинки за взірцем, стала керуватися визначеними, хибно окресленими потребами й інтересами.

Сьогодні людство характеризується активізацією діяльності, зростанням інтересу до свого майбутнього. Страх людства перед майбутнім відступив на другий план хоча б тому, що практично зникла загроза ядерного воєнного протистояння, людство взяло курс на перехід від конфронтації до співробітництва.

Цей перехід можливий і цілком реальним стане тоді, коли сформується нова мораль і реалізується гуманістично орієнтовані принципи моральності, коли на засадах цих принципів взірцями будуть нові норми моралі.

І цими новими нормами мають стати:

 • доброчесність,
 • совість,
 • правда,
 • милосердя,
 • доброзичливість,
 • вірність ідеалам,
 • справедливість,
 • добропорядність,
 • братерство,
 • миролюбність,
 • працелюбність,
 • рівноправність,
 • і свободолюбність,
 • глибока віра у людський ідеал – людське щастя.


30.06.2012

Етика, мораль, моральність: походження термінів

Вступ
Означення витоків моралі – це чи не найголовніша задача не тільки в етичній теорії, а й у філософській, культурологічній, антропологічній тощо. Для розуміння значення основних термінів в етичній науці необхідно насамперед визначити витоки та виникнення їх у процесі наукового розвитку філософських дисциплін.

Звичайно, що морально-етичні норми виникли задовго до визначення та фіксування їх у терміни. Людина, відокремившись від несвідомого існування у природі, в той же час створила собі необхідність узгодження існування у новому світі – світі суспільному. Виникла необхідність створити певні способи спілкування, відмінні від тваринних, які в свою чергу дали розвиток людської свідомості.

Питання установлення моралі можна проаналізувати з позиції двох основних аспектів. Насамперед, з точки зору набуття в об’єктивному процесі антропогенезу спроможності до морального врегулювання життя, що відрізняло людину від тваринного світу. Зрештою, з точки зору усвідомлення значимості моралі в антропосоціонезі задля виживання всього людства й установлення самоповаги через розуміння себе як здатного до моральності.

Протягом тривалого розвитку культури намагання пояснити походження моралі лишається однією із актуальних. Спершу це простежується вже за часів міфології. Згодом вони фіксуються в космології античності, пізніше в теології християнства. У період доби Відродження пошук витоків спирається на антропологічну науку, розвиток якої у XIX-XX ст. дав можливість роз’яснити питання походження етики і моралі на науково-теоретичному ґрунті.

Виникнення і становлення термінів

Слово «етика» походить з давньогрецької мови. Відомим воно було ще за часів Гомера та означало злагодженість стосунків, життя з дотриманням традиційних засад, а також узвичаєну сутність якогось явища. Пізніше знаменитий філософ античних часів Арістотель у IV столітті до нашої ери вживає такі поняття як ethikos (прикметник – «етичний») та ethika (власне, етика). Розуміння слова «етичний» визначалося як доброчесності в характері людини, такі як помірність, мужність, мудрість, справедливість та ін., відмежовуючи таким чином їх від чеснот розуму.

Поняття ж «етика» отримало визначення галузі вчення, яке досліджує притаманні людині доброчесності. Відтоді й по сьогодення етична наука не змінила свою назву.

Етика вивчає та упорядковує закономірності й принципи моралі, досліджує походження, розвиток та її функції, роль та практичне застосування у повсякденному житті окремого індивіда і суспільства в цілому. Створення етики не йде шляхом теоретичних інтересів до окремих областей дійсності, що спостерігається у більшості наук, передумовою цьому стає самий факт існування людини у суспільстві.

Виникнення моралі як явища не являється подією певного періоду в історії, адже мораль притаманна суспільству протягом усього часу його багатовікового розвитку. З давніх давен і до сучасності дійсність людини, що перебуває серед подібних собі, поєднувалася моральними канонами найрізноманітнішої суті і змісту, маючи вигляд традицій та звичаїв, державних чи релігійних постулатів. Розуміння й з’ясування етики як предмету передбачає надання йому принципово інакшого смислу замість традиційного.

Етика не схильна перейматися безпосередньо детермінованими вчинками та діяльністю особистості не маючи при цьому вибору. Тобто, наука етика вивчає мораль на всіх її рівнях і сферах суспільного функціонування. Відповідно до приналежної їй системи категорій етика інтерпретує й обґрунтовує норми моралі, стимулюючи нерідко їх подальший розвиток.

Мораль (mos, moris – характер, звичай) усталений як термін походить від латинського відповідника слова етика. Тобто значення у нього було подібне (звичай, властивість, закон) і містило в собі перекладний характер з давньогрецької мови. Мораль являє собою систему поглядів, норм, уявлень, оціночних суджень, регулюючих діяльність людини; своєрідна форма суспільної свідомості. Відомий філософ древнього риму – Ціцерон, утворив похідний прикметник – «моральний», за аналогією зі словом «етичний».

Мораллю називають особливу форму суспільної свідомості, вид відносин у суспільстві, що визначається сукупністю цінностей та особливих способів нормативного врегулювання суспільної взаємодії людей в усіх сферах життєдіяльності. Визначаючи сутність моралі необхідно попередньо з’ясувати основні її складові та характер взаємозв’язків між ними. За будовою мораль складається з двох загальних частин: моральної свідомості та моральної практики (моральності), маючи кожна свою структуру.

Після звичаєвої моралі у свідомості людства виникає розуміння себе як суб’єкта моральної діяльності, це більш високий рівень духовного розвитку, через який відображається бажане та наявне з позиції інтересів людства. Мораль – це об’єктивне явище, що знаходиться у суспільстві, але якщо впливає на свідомість індивіда у нього виникає моральність.

Моральність – це суб’єктивне відображення зовнішньої моралі; сукупність правил та норм, які закарбувалися в свідомості людини. Свідома моральність, що є вищим щаблем розвитку людської моралі, спирається на добровільне спрямування на добро, здатність на сувору самодисципліну,добровільний вибір вчинків та свідома відповідальність за них через непередбачувані наслідки. За таких обставин мораль індивідом не сприймається як зовнішня необхідність. Вона переосмислюється на даному етапі вже саме як внутрішня, притаманна особистості необхідність.

Історичні передумови

Зачатки рефлексивно-філософського осмислення проблем моралі вбачаються дослідниками ще за часів життя Гомера та Гесіода. Різниця в у два сторіччя між існуванням двох поетів, вказує на суттєву відмінність розумінь щодо цінностей життя. У гомерівському епосі (XI-IX століття до нашої ери) такі чесноти як хоробрість, мужність, фізична могутність та військову доблесть стають предметом уславлення поетом. Гесіод же (у VIII-VII столітті до нашої ери) у своїх поемах утверджував сумлінну працю, простоту у побуті, помірність в задоволеннях. Основним принципом поведінки, що утверджувався за часів Гесіода, це «дотримання міри у всьому».

До намагання осмислити проблеми моралі спонукав давньогрецький стиль життя. Ідея змагальності (агону) ставила особистість на всіх рівнях буття перед потребою вибору вчинків та наступної відповідальності за подальші наслідки. Ці змагання супроводжувалися у військових походах та були рушійною силою на Олімпійських іграх; були характерними в управлінні державою, а також стосувалися художньо-мистецької творчості (змагання поетів у складанні ліричних творів, у драматургії тощо).

На основі змагальності вибудовувались стосунки у політичній справі між різними політичними партіями у межах міст-держав Давньої Греції. Особливу актуальність складали проблеми справедливості, міри моральності, доброчесності вчинків і таке інше. З потребою розв’язання цих проблем і формується давньогрецька етична наука.

За свідченнями Діогена Лаертського відомо про десяток шкіл та їх засновників в Давній Греції, де так чи інакше вивчалась етика: Платонівська (академічна), Арістіпа Кіренського (кіренська), Федона Елідського (елідська), Евкліда Мегарського (мегарська), Антісфена Афінського (кінічна), Менедема Еритрейського (еритрейська), Клітомаха Карфагенського (діалектична), Арістотеля Стагірійського (перипатетична), Зенона Кітійського (стоїчна), Епікура (епікурейська).

«Мораль» і «моральність» – визначення, які нерідко ототожнюють і підстави для цього не тільки у синонімічній спорідненості. Сучасна література закріплює за цими поняттями, спираючись на німецького мислителя Геґеля, осмислення моралі як одну з форм людської свідомості, комплексу усвідомлюваних індивідом положень, норм поведінки, засад і приписів; моральність же визначається як утілення таких принципів, нормативів та правил у наявній поведінці особистості й відносинах у суспільному товаристві.

Сутність основної термінології та похідних

Постає мимоволі питання: чому мине в змозі обійтись існуванням якогось одного поняття – моралі чи етики; між іншим, у чому необхідність наявності філософської науки про мораль? Перш ніж дати відповідь на поставлені питання ми мусимо уважно переглянути деякі аспекти поведінки людини. Розуміючи в загальному, що поведінка індивідуумів потребує регламентування хоча би з тих причин, що як правило у людини наявний вибір власних вчинків і дій, отож вона потребує певних орієнтирів, настанов, застережень, правил, надійних опор та просто знань про можливі наслідки своєї діяльності та майбутній хід подій неодмінно пов’язаних зі ставленням до оточуючих. Додати тут необхідно ще й те, що ми не керуємо своїми діями на основі вроджених чи набутих інстинктів (тобто – генетичних програм поведінки), адже за наявними інстинктами не люди керують ними, а вони людьми, тобто за таких умов не можливо існування передумов для вибору потрібної в тій чи іншій ситуації поведінки.

Таким чином засади поведінки у суспільстві провадяться не за сценарієм генетичної запрограмованості, а базуються на інших – культурно та історично вироблених згодах та заборонах, створених свідомою думкою всього людства. Необхідно розуміти також і те, що зазначені згоди й протилежні їм заборони мають враховувати свободу притаманну людині, її волю, розум, врешті-решт те, що людські зносини відбуваються не на основі біологічної діяльності і потреб, а на основі історичних і культурних фактів і процесів, на основі величезної кількості штучно створених речей і засобів життєдіяльності людини (артефактів), на основі мистецтва, організованих форм соціального життя (державне управління, правові аспекти та ін.).

З часу свого відокремлення від несвідомого існування в природі людина виділялася серед інших представників флори й фауни , тим що своїми виявленнями поставала не просто як активна одиниця, а як цілеспрямований суб’єкт притаманної їй діяльності: немає стандартних схем виживання, натомість є вибірковість способу власних дії, на противагу реакціям і відчуттям людина послуговується уявленнями, думками, образами, які не співпадають з наявним.

На основі цього можна прийти висновку, що людина пішла власним способом існування, відірвавшись від стандартного природо-космологічного процесу, позаяк і вимушена була створити якісно нові засади для творення власної життєдіяльності. Якщо ми задумаємось і подумки спробуємо хоч якоюсь мірою враховувати представлені чинники, за допомогою яких формуються норми людських відносин, ми в кінці-кінців зрозуміємо, наскільки внутрішній світогляд людини, її поведінка, її характер у суспільстві повинні опиратись на достатньо обдумані і складно сформовані норми і правила. Однак, якщо говорити прямо, багато людей, а можливо навіть і більшість з них, все це не враховують або просто не звертають увагу, не надають цьому належного значення, в результаті чого постає всім відома ситуація, яка полягає в тому, що людина знає як їй потрібно себе вести, знає, що від неї вимагається, розрізняє гідні і не гідні вчинки і не зважаючи на все це все одно не робить цього, навпаки, намагається уникнути цього. Чим це можна пояснити?

Навряд чи людину можна назвати аморальною, якщо вона знає в чому полягає мораль, розуміє її значення, але якщо ця людина, знаючи роль і значення моральних норм, не дотримується них, то вчинки цієї людини можна охарактеризувати як неморальні. Деякі мови мають спеціальні терміни, які відрізняють напрямок думок щодо моральності від реальних вчинків. До прикладу, в російській мові використовуються два таких терміна, як «мораль» і «нравственность», тобто моральною людиною є така що визнає норми моралі, усвідомлює про необхідність правильного поводження в тій чи іншій ситуації, але при цьому іноді її вчинки можуть бути «безнравственными».

На відміну від російської мови, в українській ці два слова називаються одним словом «моральність». Отож, моральність – це визнання потреби норм моралі і, водночас, їх дотримання. В українській мові були спроби створити аналог слову «нравственность», таким словом було «моральнісність», але це слово не прижилось. Таким чином потрібно запам’ятати, що «моральність» в нашій українській мові означає і порядок думок, що пов’язані з мораллю, і порядок дій, що зумовлені на виконання моральних норм.

Людина, яка заперечує будь які моральні норми, відкидає їх, називається «аморальною», а людину, яка визнає і розуміє значення моральності, але при цьому нехтує ними відносно якоїсь конкретної особистості або ж ситуації, називають не інакше як «циніком» (моральною позицією такої людини є «цинізм», назва якого пішла зі Стародавньої Греції, в якій була філософська течія с такою назвою). Також існує філософія «імморалізму», яка стоять на позиції недоречності і неможливості обмеження людського життя законами, виходячи з такого твердження життя не має підпадати під моральне регулювання, існує поза мораллю. Прибічником такої позиції був відомий німецький філософ Фрідріх Ніцше.

Мораль не виникла просто так, одразу, в підготовленому вигляді, таку, яку ми можемо її бачити на сьогоднішній день. Мораль подолала надзвичайно довгий і складний напрям розвитку, вона еволюціонувала від звичайних, простих засад і представлень до найвищих напрямів новочасних проповідників непорочності і святості. Знання історії становлення моралі дуже важливе для її розуміння, для осмислення її сутності. Але під час вивчення та пошуків шляхів походження моралі, вчені й дослідники стикаються з різноманітними перепонами.

Це і не дивно, адже дослідження проблем витоків і походження людської моралі виводить дослідників на більшу проблему, проблему сутності, так званої таємниці самого єства людини. Проте розуміння самого індивіда (за сумісництвом, самої моралі) – задача, що залежить не тільки від досягнень різноманітних суміжних наук, також воно залежить від світогляду самого етика. Через це і існують розбіжності в поглядах на цю проблему.

Усвідомивши свої інтереси, потреби і запити, людина вступає у сферу взаємодії з інтересами, потребами і запитами інших осіб для їхньої осмисленої реалізації. Не рідко це приводить до різноманітних конфліктів інтересів, які часто переростають у конфлікти не тільки міжособистісні, а і між групові і т. д. Ці конфлікти в залежності від певного історичного періоду регулювалися різними традиційними звичаями, релігійними, правовими нормативними регуляторами та їх сукупностями. Так вже склалося, що за час історичного поступового розвитку мораль постала і як суспільний, так і особистісний регуляторний феномен, який певною мірою являє собою сукупністю усталених законів, норм, оціночних суджень щодо поведінки як окремих людей, так і всієї спільноти. Підвалинами моралі є не спеціальні установки (такі як норми права, наприклад), а сила особистого переконання, актуальна суспільна думка, авторитетність окремих установ чи осіб.

Мораль є показником ступеня розвиненості, характеру відносин індивідууму з оточуючими людьми та суспільним середовищем, її духовної зрілості. Мораль – це складний, багатоаспектний феномен, усвідомлення сутнісного ядра якого неможливе без широкого усвідомлення природи, структурних особливостей, а також сфери його функціонування.

Моральна свідомість. Мораль існує в свідомості, в протилежному випадку людські вчинки, акти особистісної комунікації не мали б морального виміру, тоді б людина не усвідомлювала їхню суть, не співвідносила їх з власними уявленнями про добре у цьому світі та зле, належне та справедливе, з власним сумлінням. Але моральну свідомість саму по собі ще не можна називати повноцінним моральним феноменом. Таким чином моральна свідомість являє собою вираженням того ідеального належного, на яке потрібно орієнтуватись.

Моральна практика являє собою сферу індивідуально-масових проявів поведінки, стосунків, діяльності, спрямованих на найвищі, універсальні людські цінності. В певному розумінні історично спочатку з’явилась моральна практика, а вже потім виникла моральна свідомість. На перших порах, в часи первісного суспільства мораль і являла собою реальну практику людських відносин.

Але в силу рефлексивного характеру людської діяльності, в результаті якої виникає її усвідомлення і одночасно все більше визначається усвідомленням, із заглибленням різноманітності соціуму і відповідним ускладненням відносин між людьми мораль віддаляється від реальної практики людей, переміщаючись в ідеальну сферу (сферу належного). Як наслідок, моральне життя суспільства і людини, зокрема, стає складною структурою, в якій моральна практика є основним елементом.

Як відомо, жодна спільнота не може існувати і розвиватися без вирішення різних суперечних, в основному протилежних, інтересів людей, існування людських спільнот також залежить від дотримання конкретних взаємних обов’язків, правил поведінки, які поступово стають звичними та загальноприйнятними, які згодом перетворюються на традиції, звичаї, стійкі норми поведінки. Отож, суспільство в процесі історичного розвитку винайшло неповторний соціальний інструмент для регуляції та спрямування поведінки людей, щоб вони не тільки не руйнували суспільний організм, а й зміцнювала його. Мораль і є цим суспільним інструментом (суспільним інститутом).

Існують дві форми моралі. Перша форма моралі являє собою особисті моральні якості (наприклад, скромність, щирість, відповідальність і т. д.). Друга форма моралі виявляється в сукупності норм суспільної поведінки і оціночних уявленнях (наприклад, «не вбий», «не вкради» і т. д. також «порядно», «справедливо» і т. д.).

Моральні якості охарактеризовують особистість з точки зору здатності до спілкування з собі подібними і спільне існування з ними. Ці моральні якості виявляються і відносинах з іншими особами і виступають як риси їхнього характеру.

Інтереси тих чи інших суспільних угрупувань та суспільства в цілому виражають моральні норми та оцінюючі уявлення, які і стають основою людської поведінки. Це та спільна риса в розмаїтті індивідуальних дій, яка є одним із способів зведення від індивідуального до соціального. Вони і є визначником типу поведінки, необхідного для конкретно-історичного суспільства або ж його більшості.

Отож, моральні якості є як моральними нормами і оціночними уявленнями, так і реалізуються у відносинах між індивідами і виражають їхні суспільні зв’язки. Що стосується першого випадку, то тут ці зв’язки виступають в суб’єктивно-особистісній формі, що стосується другого – як об’єктивний, «надіндивідуальний» зв’язок. Таким чином ми можемо собі дозволити називати мораль соціальними стосунками.

Існує два рівні (сфери) морального життя людини: сфера сущого і сфера належного. Сутність схеми сущого полягає в норовах, які реально існують, дійсних ціннісних значеннях реальних форм соціальних взаємовідносин між особами. А ось сфера належного включає в собі нормативні установки моральної свідомості. Таким чином мораль не вичерпується моральною свідомістю. Мораль також являє собою ціннісний зміст, який значиться в існуючих між суспільних стосунках, у практичній взаємодії людей. Аналізуючи поведінку людей, тобто практику, мораль створює конкретні умови («як має бути»), які мають підтримку громадської думки і (або) власною совістю людини, її переконаннями. Отже, мораль це по суті система вимог, норм поведінки, які історично були закладені в суспільство і її дотримання несе добровільний характер.

Мораль – це своєрідний спосіб ставлення особи до дійсності, який налаштовує поводження людини, якщо розглядати з точки зору безкінечного протистояння добра та зла. В цім і проявлятиметься оцінювальний характер, в цих прагненнях і спроможності розцінювати вчинки людини, дії різних суб’єктів з точок зору благородності і гріховності, справедливості і безчестя і т.д. Мораль — це особлива форма відношення особи до дійсності, до певних людей суспільних угруповань, до природи та культурних цінностей.

Висновок

Поглиблене знайомство з етичною теорією дає нам можливість осмислити моральні досягнення світового розмаїття поколінь усього людства та власного народу, збагатити свій світогляд, внутрішню спроможність до сприйняття все нових і нових знань, а також спонукає до безперервного морального самовдосконалення себе як майбутнього професіонала у будь-якій вподобаній справі свого життя.

Етика як галузь філософського знання надає системності в становленні моралі в історії культурного процесу, узагальнює розвиток концептуальних теорій етики, якими намагалися обґрунтувати природну сутність, специфічні категорії моралі, закономірності взаємозв’язку з різними аспектами духовного й матеріального життя суспільства.

Мораль – універсальний соціально-регулятивний метод, одна з найдавніших форм духовного життя. Їй притаманний загальнолюдський смисл і конкретний актуально-історичний зміст. Рівень моральної освіченості дозволяє дати правильнішу оцінку рівню людяності у суспільстві та окремої особистості. Найрізноманітніші умови й чинники впливають та ставлять в залежність від них цей моральнісний рівень.

Майбутній розвиток морально-етичної думки залежить від постійного та цілеспрямованого інтелектуального просвітництва на всіх щаблях суспільної ієрархії та на всіх етапах зростання й розвитку особистості. Тільки за таких умов можливе правильне переосмислення актуальної моралі для конкретного часу та конкретного людського товариства.

Література:

Етика : Навчальний посібник / Мовчан В. С — К.: Знання, 2007.- 483 c.
Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια. — К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. (білінгва).
Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2001.
История западной философии. Б. Рассел.
Етика та естетика: Петрушенко В.Л. та ін. «Львівська політехніка», 2008

Мораль — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Алегорія з портретом венеціанського сенатора (Алегорія моральності земних речей), Тінторетто, 1585 рік

Мора́ль (лат. moralitas) — система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.

Філософ Джеремі Бентам зауважив, що мораль «у найзагальнішому розумінні — це вчення про мистецтво направляти дії людей таким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя».

Моральні потреби — це потреби спілкування з іншими людьми за встановленими (прийнятими) правилами поведінки. Мораль завжди носить соціально-груповий характер: мораль сім’ї, мораль соціальної групи. Мораль нав’язується особистості ззовні у формі певних норм та правил. Оцінка моральної поведінки виходить із соціального оточення.

Мораль — частина психологічної структури особистості (моральні засади — відповідник моралі на суспільному рівні), яка забезпечує ціннісну оцінку явищ у неусвідомлюваний для індивідуума спосіб. Мораль формується на основі «психологічних рефлексів», що виробляються внаслідок тривалої дії страху соціального суду, та неусвідомлюваних механізмів психологічного захисту. Переважно користується нейтральною пригнічувальною дією, в критичних моментах провокує негативні емоції та рідше задоволення від слідуванням власним цінностям (складний психологічний процес поєднання потреб та контролю).

Мораль, згідно «теорії потягів» Леопольда Сонді, є одним з базових спонукальних чинників людини. В даному контексті, моральні принципи розглядаються як перешкоди в житті індивіда, оскільки сприяють тому, що людина все ускладнює[1].

Мораль у юриспруденції[ред. | ред. код]

Мораль — один з основних способів соціальної неформальної регуляції дій людини.
Мораль і право тісно переплітаються. Моральні норми суспільства, яке домінує у державі втілюються в законодавчих актах.
І моральні, і правові норми є соціальними. Спільним для них є те, що обидва види слугують для регулювання і оцінки вчинків індивіда. До відмінностей можна віднести:
1) право розробляється державою, мораль — суспільством;
2) право закріплене в державних актах, мораль — ні;
3) за порушення норми права передбачаються санкції держави, за порушення норми моралі — суспільний осуд та критика.

Це сукупність норм і зразків політичної поведінки, яка створює можливість оцінювати її на підставі критеріїв добра і зла. Моральність політична є наслідком конкретних суспільних умов, до складу яких входять рівень розвитку суспільства, його культурні досягнення, відкритість або закритість щодо впливів інших культур тощо. Формулюючи окремі критерії оцінки політичних дій, М.п. посилається на універсальні гуманістичні цінності, на цінності релігійні, на цілі політичних дій або інтереси індивідів чи великих суспільних груп. Різнорідність основ критеріїв оцінки створює умови для появи моральних дилем політичної діяльності, які можуть призвести до глибоких суспільних конфліктів. Етика переконань потребує від людини лише таких дій, які відповідають вимогам норм моралі. Етика відповідальності потребує від політика оцінювати не лише моральну якість своїх дій, але й їх суспільно-політичні наслідки. Політик, на відміну від приватних осіб, відповідає не лише перед судом своєї совісті, але й несе відповідальність перед суспільством, доля якого значною мірою залежить від його рішень і дій.

Моральність, мораль

Ці слова ви, вивчаючи питання моралі, звичайно, зустрічали. Уточнимо їхній зміст.

У давньогрецькій мові було слово «етос» (не плутати зі словом «етнос» – народ), що означало звичай, темперамент, характер. У латинському було слово «мораль» і означало «звичай, вдача, характер, порядок». А в російській мові є слово «вдача», яке як в давнину так і зараз позначає «звичай, характер, темперамент» («крутий норов», «легка вдача» і т. Д.).

Як бачимо, спочатку всі ці слова були дуже близькі за змістом. Однак у ході розвитку історії та культури вони стали наповнюватися різним змістом. І почалася суперечка філософів навколо цих понять.

Особливі суперечки викликають поняття «мораль» і «моральність». Багато вчених продовжують вважати, що відмінностей між ними немає, що це слова-синоніми, т. Е. Різні за звучанням, але тотожні (однакові) за значенням.

Відповідно до іншої точки зору, ці поняття слід розрізняти. Моральність – це сукупність людських вдач, саме життя, точніше – та частина життя, яка пов’язана зі справами, звичаями і вдачами, практичним поведінкою людей вдома, в сім’ї, на роботі, на відпочинку і т. Д. З практичної моральності поступово виростає мораль. Уважно спостерігаючи життя, діяльність, вчинки, звичаї, люди довго і ретельно їх обмірковують і, нарешті, формулюють чітко визначене правило (норму) поведінки. Мораль – це результат роздуми людей про своє життя, про хороше і погане в ній, про добром і злом у справах і вчинках. Мораль містить певні принципи, ідеали, норми (короткі мудрі правила), які дуже строго, або, як кажуть, імперативно (повелительно, категорично), направляють, регулюють поведінку людей. Наприклад, принцип гуманізму (людяність, милосердя, справедливість) або такі норми, як «не вбивай», «не кради», «не бреши», «почитай старших» і т. Д.

Є вчені, які вважають, що моральність буває добра і зла, як бувають звичаї добрі і злі. До злий моральності відносять всі негативні, недобрі справи і вчинки. Прикладом злий моральності можуть служити такі сентенції (судження), як «людина людині – вовк», «з вовками жити – по-вовчому вити», «своя сорочка ближче до тіла» та ін.

Зла моральність егоїстична, себелюбна, завжди стверджує свою винятковість: тільки я, тільки для себе, а інше – «гори все синім полум’ям», «мені все до лампочки», «моя хата скраю». Зла моральність – це коли людина (або група людей) стверджує: я (ми) краще і важливіше всіх, наші люди краще за всіх, наша релігія краще за всіх, наша нація краще за всіх, наша культура краще за всіх, наша країна краще за всіх і т. Д . Безумовно, людина повинна любити свою країну, культуру, націю, може любити свою релігію і т. д. Любов – це прекрасне почуття, в ньому проявляється повага і турбота, т. е. добра моральність. Але як тільки людина (або група людей) встане в позу винятковості і заявить: моє краще за всіх – він (вони) скочується на позицію злий моральності. А найстрашніше наслідок злої моральності в тому, що вона веде до ворожнечі, розділяє людей, штовхає їх на згубний шлях. Згадайте мудрий древній міф.

Однак не слід думати, що одним людям судилося надходити тільки відповідно до доброї моральністю, а іншим – тільки у відповідності зі злою. Ні, все набагато складніше.

У давнину існувало повір’я, що на одному плечі у людини сидить ангел, а на іншому – диявол, і кожен нашіптує своє. Кого послухає людина, так і поведеться. Про що говорить це повір’я? Про те, що добро і зло можуть сусідити в одному і тому ж людському серці.

Але людина наділена свободою вибору: адже він може, почувши те, що шепоче ангел, стати на позицію доброї моральності. Правда, для цього йому необхідно постійно виробляти в собі вміння діяти у відповідності з доброї моральністю. Саме в такій роботі людини над собою вчені, філософи, представники релігій бачать сенс життя людського.

Але не всі вчені поділяють моральність на добру і злу. Вони відносять до моральності та моралі тільки все добре, тільки хороші принципи, норми і правила, а зле, вважають вони, до моральності і моралі відношення не має, зле – це аморальність, аморальність. Мораль, стверджують вони, протистоїть злий моральності, у моралі – добре серце, в ній завжди проявляється турбота не тільки про себе, а й про інших. Мораль созидательна: вона будує світ, з’єднує людей. Не дарма в народі кажуть: мораль починається там, де одна людина дбає про інше.

І ще про одну позицію. Її прихильники стверджують, що моральні норми сформульовані розпливчасто, нечітко, що в ході історії вони постійно змінюються, що не становлять єдиної системи і ніде не записані. У відповідь наведемо кілька фактів.

За 1300 років до нової ери великий біблійний мораліст Мойсей проголосив безсмертні Десять Заповідей. І сьогодні кожен може дізнатися про них, відкривши Біблію (священну книгу християн) або Тору (священну книгу іудеїв), і поміркувати про те, як змінилися моральні правила за три з гаком тисячі років.

За шість століть до нашої ери учень запитав мудреця, яким словом можна керуватися все життя. «Це слово« взаємність ». Не роби іншому того, чого собі не бажаєш », – відповів мудрець. Так вчив Конфуцій. Одним з перших він сформулював великий принцип гуманізму – «золоте правило моралі». Бажаючі можуть прочитати про нього в історії китайської філософії.

Початок нашої ери. Ісус Христос у своєму навчанні проголосив заповіді (заповідь – наказ, повчання, правило поведінки) любові і милосердя.

Християнський ідеал моралі, який донесла до нас Біблія закликає долати ворожнечу, розлад у стосунках між людьми через любов, але любов особливого роду – милосердну – яка вміє прощати і співпрацювати.

А тепер подумайте: наскільки важлива, актуальна сьогодні, через тисячоліття, «мораль любові», проголошена Христом? Які аргументи ви можете навести за і проти.

І ще: чи можна погодитися з позицією тих, хто критикує мораль? Думайте.

Можливо, у вас виникає питання: а чи існує така наука, яка вивчає мораль, вчить розбиратися в ній? Так, існує – наука етика.

Етика – це теорія моралі, особливий розділ філософії, що досліджує питання про походження і сутність моралі, про те, як повинна поступати людина.

« Моральний вибір, моральний контроль
Моральна відповідальність »

Мораль — RationalWiki

Warning icon orange.svg Эта страница содержит слишком много утверждений без источника и требует улучшения .


Нравственность Может понадобиться помощь. Пожалуйста, изучите утверждения статьи. Все, что заслуживает доверия, должно быть получено, а то, что не соответствует действительности, должно быть удалено.

«» Мораль — это не учение о том, как мы можем сделать себя счастливыми, но как мы можем стать достойными счастья.

— Иммануил Кант

Мораль или этика — это философское понятие о том, какие действия и результаты «правильные», а какие «неправильные». Из пугающих цитат о правильном и неправильном вы, вероятно, сможете сказать, что большая проблема с моралью заключается в эффективном определении вещей. Люди считают, что правильно и что неправильно, как врожденное и второстепенное, и в некоторой степени это верно, потому что эволюционная психология и эволюционная этика указывают на то, что мы развили определенные модели поведения, и эти поведения (очень круговым образом) определяют, что мы считаем моральным.

Под моралью обычно понимается:

 • Правила надлежащего поведения в группе или организации: деловая этика, медицинская этика и т. Д. Теоретически эти правила созданы для обеспечения справедливого обращения с людьми. На практике, однако, эти правила имеют очень мало общего с тем, чтобы действовать «должным образом», и все имеют отношение к избежанию судебных исков.
 • Раздел философии (также известный как моральная философия ), который занимается моральными аспектами человеческого поведения.Этика спрашивает: «Как лучше всего жить?» и «Что лучше всего делать в этой ситуации?»

Этика против морали [править]

В английском языке слово этика обычно является синонимом слова мораль, и в большинстве случаев эти два термина могут использоваться как синонимы, не опасаясь противоречий. Однако в некоторых случаях существует важное различие:

 • В философии некоторые теоретики этики утверждают, что мораль применима к принципам или системам, основанным на правилах, таким как система Канта, а этика применима к практическим или основанным на добродетелях системам, таким как система Аристотеля.
 • Обычно около [1] человек [2] предпочитают [3] , чтобы проводить различие «внутреннее / внешнее» или связывать этику с такими идеями, как справедливость и законность, ограничивая мораль вопросами добра. и зло. Например, у большинства компаний есть правила, касающиеся «этичного» использования корпоративных учетных записей электронной почты, но, как правило, нет вопроса о добре или зле (независимо от того, сколько спама они рассылают), поэтому мы обычно не говорим о том, » аморальное «использование электронной почты.

В рамках данной статьи мы будем рассматривать эти два понятия как синонимы.

Определение правильного и неправильного [править]

Правильное и неправильное можно определить просто как действия, которые желательны, и действия, которые нежелательны, но даже тогда то, что желательно, а что нежелательно, может различаться у разных людей. Чаще всего моральные поступки — это действия, которые не причиняют вреда, страданий, дискомфорта или боли другим, в то время как аморальные действия причиняют им вред. Трудность, присущая «нравственности комфорта», состоит в том, чтобы найти вескую причину, которая оправдывает применение этого взгляда на мораль ко всем, кроме себя.

Нормативная и прикладная мораль [править]

В философии большая часть работы по этике делится на две категории: нормативная этика и прикладная этика. Однако стоит отметить и другие направления.

Нормативная мораль [править]

Нормативная этика — это область этики, которая исследует, что следует считать правильным и неправильным. Другими словами, когда философ спрашивает: «Как нам жить?» или «Как морально правильно действовать в этой ситуации?», — она ​​придерживается нормативной этики.Вообще говоря, если философ предлагает этический кодекс, правило или принцип (например, категорический императив Канта), это пример нормативной этики.

Этические теории чаще всего описываются в соответствии с несколькими широкими категориями, определяемыми тем, что придает теории ее этическую силу.

Хотя эти три категории являются самыми большими (и самыми широкими), они никоим образом не включают в себя все этические теории. Совсем недавно (то есть в течение последних веков или двух, как философы определяют недавнее) несколько новых подходов, включая прагматическую этику, феминистскую этику, ролевую этику и этику заботы, попытались переосмыслить или реорганизовать этические исследования.

Прикладная мораль [править]

Прикладная этика исследует этические проблемы в различных аспектах человеческой деятельности. Примеры включают:

 • Биоэтика — занимается вопросами здравоохранения и биологии, такими как аборты, клонирование и эвтаназия.
 • Деловая этика — касается вопросов, возникающих в деловой практике, таких как конфиденциальность, эксплуатация труда и изобличение.
 • Экологическая этика — касается отношения человека к окружающей среде, такого как права животных, охрана природы и изменение климата.
 • Этика науки и технологий — касается таких вопросов, как искусственный интеллект, проведение исследований или использование и распространение информации.

Описательная этика [править]

Описательная этика — это изучение моральных убеждений людей, то есть того, что люди считают правильным и неправильным. По сути, это скорее социальная наука, чем отрасль философии, и ученые в областях, связанных с человеческим развитием (таких как эволюционная биология или социология), могут использовать описательную этику для изучения развития моральных идей.Ранним примером описательной этики может быть курс Огюста Конта позитивной философии , который описывает развитие человечества в трех стадиях: «теологическом», «метафизическом» и «положительном», с переходами от каждой стадии к следующей. сопровождаются соответствующими изменениями в моральных убеждениях. Современная описательная этика гораздо более эмпирическа.

Метаэтика [править]

Метаэтика — это отрасль науки, которая фокусируется на «почему» и «как» этической теории: существует ли такое понятие, как объективное добро или зло? Относительны ли моральные правила в культурном отношении? Эта относительно новая (существующая всего около 50 лет) отрасль этики охватывает большое количество вопросов, возникших с момента написания первых философий.Оно включает:

 • Когнитивизм (и некогнитивизм) — спорит о том, могут ли этические утверждения быть верными или ложными. Если вам нравится ваша философия с большой долей лингвистики, это для вас.
 • Моральный абсолютизм — утверждает, что определенные действия по своей сути правильны или неправильны. Потенциально опасно, если зайти слишком далеко.
 • Моральный релятивизм — утверждает, что в разногласиях по моральным вопросам никто объективно не прав или нет. Также потенциально опасно, если зайти слишком далеко.
 • Моральный реализм — утверждает, что этические утверждения относятся к объективной особенности мира.
 • Моральный скептицизм — утверждает, что у людей нет моральных знаний или что моральное знание невозможно.

И многие, многие другие вкусы, все из которых делают захватывающим чтением.

Абсолютизм против универсализма против релятивизма против скептицизма [править]

Абсолютная мораль постулирует, что то, что морально, а что аморально, неизменно и может быть установлено заранее.Таким образом, он очень популярен среди религий и их опоры на священные тексты для определения моральных и этических принципов и заповедей. Моральный релятивизм (который ни в коем случае не следует смешивать с относительностью), с другой стороны, постулирует, что мораль может быть несколько гибкой, и принимает субъективный характер морали. Это признание того, что культурные различия в разные времена и в разных регионах могут означать, что то, что люди считают моральным, может измениться. Это изменение, особенно с течением времени, иногда называют моральным духом времени, от немецкого «духа времени».Следовательно, когда рабство было принято в некоторых частях западного мира, теперь это не так — или, по крайней мере, оно было передано на аутсорсинг в более бедные страны и тюрьмы — моральный релятивизм не обходится без критики, поскольку рассматривается как оправдание того, что считается аморальными поступками. эффективно говоря: «Ну, там (или тогда) все делают по-другому». Важно различать описательный релятивизм и нормативный релятивизм. Первое описывает то, что есть, но не то, что должно быть. Последнее предполагает, что вся мораль субъективна, поэтому все системы морали следует терпеть.Именно в последнем смысле чаще всего используется «моральный релятивизм».

Моральный универсализм занимает промежуточное положение между абсолютной моралью и моральным релятивизмом. Моральная позиция, отстаиваемая Ноамом Хомским, моральный универсализм постулирует, что существует некоторая универсальная этика, согласно которой действия могут объективно считаться «хорошими» или «плохими», но не обязательно принимает монизм. В отличие от абсолютной морали, моральные универсалистские установки могут сочетаться с ценностным плюрализмом, согласно которому индивиды могут иметь противоречивые, но одинаково правильные ценности.Утилитаризм — это пример философии, построенной на принципе морального универсализма.

Абсолютизм [править]

Моральный абсолютизм бывает разных форм.

Одно определение утверждает, что существует абсолютная моральная основа, которая применяется (и применяется) ко всем в любом месте и в любое время. Этот вид морального абсолютизма утверждает, что, хотя контекст и ситуация могут быть фактором достоинства или ценности действия, в конце концов, является ли действие «правильным» или «неправильным», не просто зависит от относительных убеждений человека в правильности и неправильно.Обычно это контрастирует с нормативным релятивизмом.

Другое определение морального абсолютизма — это вера в то, что действие само по себе и независимо от контекста является добром или злом. Обычно это сочетается с верой в то, что виновные в «злодеяниях» должны быть наказаны или уничтожены. Моральные абсолютистские системы определяют, является ли то или иное действие добром или злом, на основе системы убеждений, обычно игнорируя фактические последствия этого действия. Например, христианские фундаменталисты считают, что сексуальная распущенность «всегда зло», независимо от того, вредит ли она кому-либо.Работа Виктора Гюго «Жавер » — типичный пример такого морального абсолютиста. Этот моральный абсолютизм прежде всего контрастирует с описательным релятивизмом. Эти две парадигмы могут смешиваться.

В общем, моральный абсолютизм сравнивают с моральным релятивизмом, согласно которому мораль и достоинства действий определяются контекстом и восприятием, а не абсолютом. Мораль и заслуги различаются от культуры к культуре, от человека к человеку и от ситуации к ситуации. Другая точка зрения — утилитаризм, который оценивает моральную ценность действий на основе их положительных и отрицательных последствий в общем контексте.

Вообще говоря, абсолютизм — это идеология, которая обращается в первую очередь к религиозным мыслителям, Кант — отличный пример, который верил во «универсальную справедливость», то есть в бога, что означает, что вы верите, что мораль — это универсальное фиксированное понятие, которое Бог определил для мы, система, которую следует применять повсюду, другими словами, универсальный подход, который не всегда является хорошей идеей из-за контекста (хотя, по-видимому, Бог примет во внимание контекст)

Релятивизм [править]

Моральный релятивизм — это философская позиция, согласно которой не существует абсолютной или объективной морали.Позиция основана на наблюдении, что моральные кодексы сильно различаются между группами и отдельными людьми. [4] [5]

Моральный релятивизм прямо противоположен системам, отстаивающим моральный абсолютизм; многие из них основаны на религиозных моральных кодексах, которые часто основываются на якобы вечном и универсальном наборе принципов, чтобы доказать, что то, что «правильно», одинаково везде и во все времена. Однако, если вы полный релятивист, трудно оправдать жалобы на абсолютистов или их осуждение, поскольку с точки зрения относительного абсолютистов они могут полагать, что избивать кого-то по голове с помощью некоторого набора моральных законов морально правильно.

Таким образом, люди, чье моральное чутье основано на вере в то, что мораль определена Богом, обычно осуждают моральный релятивизм, потому что он утверждает, что люди, а не Бог, определяют, что правильно и что неправильно, и поэтому нет оправдания для всеобщего запрета. действия, считающиеся неправильными в рамках преобладающих моральных принципов данной религиозной традиции.

Однако там, где резина встречается с дорогой, невозможно прожить свою жизнь, руководствуясь предположительно «вечными» моральными принципами, открытыми в Священных Писаниях.Рассмотрим рабство. И Ветхий, и Новый Заветы содержат конкретные инструкции для рабов и рабовладельцев и никогда не осуждают эту практику. Христианские лидеры никогда не стеснялись использовать Библию для поддержки своих позиций. Однако в настоящее время только христианские доминионисты осмеливаются высказывать такое мнение.

У Римско-католической церкви была история конфликтов по поводу того, совместимо ли рабство с естественным законом: сначала признали его совместимым с естественным законом, [6] приняли его как необходимое и полезное с точки зрения полезности, но за пределами области естественного права, [7] и, наконец, отвергая его как ненужное зло, противоречащее естественному закону ко времени 20 гг. века.Апологеты церкви пытаются танцевать вокруг этой проблемы с различными утверждениями, такими как определенные типы рабства как плохого (и Церковь, конечно, всегда была против того, что рабство было плохим), что католик, который утверждал, что это, возможно, не был настоящий католик (даже если это был Папа), или что Церковь действительно всегда была против всякого рабства и только что «прояснила» свое учение о рабстве, когда общество наконец поняло, что это было неправильно. [8]

Абсолютный / относительный гибрид [править]

Абсолютизм и релятивизм не обязательно исключают друг друга.Человек может верить, что мораль на самом деле абсолютна, признавая, что на практике , она в некоторой степени относительна. Для этого можно использовать несколько причин / рационализаций / объяснений.

 • Хотя они могут полагать, что существует абсолютная метрика для измерения нравственности и / или что существуют определенные правила, регулирующие добро и зло, осознающий себя абсолютист может признать, что их понимание этой метрики или этих законов ошибочно и предвзятым.
 • Те, кто считает, что обстоятельства и контекст включены в любое абсолютное моральное суждение (например, что обман шерифа, чтобы позволить сбежавшему рабу сбежать, может не нарушать 9-ю заповедь), могут также понимать, что они слишком ограничены, чтобы знают все / достаточно о данной ситуации и поэтому понимают, что они не могут сделать абсолютное суждение.
 • и т. Д.

Преимущество этой позиции заключается в том, что она дает кому-то основу для морального призыва в отношении выбора, с которым они сталкиваются; это позволяет им максимально эффективно судить о ситуации, свидетелями которой они являются или о которых они знают.Однако у него есть недостаток, заключающийся в том, что он требует от них осознания и признания того, что их решение вполне может быть неверным; они также подвергаются обвинениям в нежелании со стороны обоих других лагерей.

Скептицизм [править]

Моральный скептицизм — это широкий, но редкий набор взглядов, основанный на сомнении или полном отрицании существования морального знания или любого обоснованного морального знания. Моральный скептик не обязательно является аморальным человеком, так же как тот, кто отвергает законность Десяти заповедей, не обязательно является убийцей; то есть.моральный скептик может быть против убийства и может быть готов применить законы против убийства, но это может быть просто из-за личного неодобрения убийства (по таким причинам, как самосохранение или то, что у них есть близкие, которых они не хотят видеть убитыми и т. д.) в отличие от убеждения, что убийство — это плохо. Такое мышление обычно делит скептиков морали на два широких лагеря.

Моральный скептицизм — не популярная школа мысли. На самом деле, обычно считается, что если аргумент может быть использован для оправдания морального скептицизма, то это само по себе является доказательством абсурдности аргумента, а с кажущейся очевидной истиной морального языка, который мы использовали в нашей повседневной жизни, морального У скептика, безусловно, есть огромное бремя доказательств, не меньшее, чем такое утверждение, как будто мы живем в симуляции.Однако для моральных скептиков такая позиция является исходной, и бремя доказательства лежит на «моральном верующем», чтобы доказать, что какие-либо моральные законы существуют в мире, который не требует их.

Моральный фикционализм

Это признание моральных убеждений и использование морального языка, но также признание того, что на интеллектуальном уровне этот язык бессмысленен с истинным основополагающим утверждением моральных требований. Например, «не кради, воровство — неправильно» просто означает, что вы не хотите, чтобы люди воровали, потому что вы навязываете им определенные последствия.Моральный фикционалист также не отрицает существования эмпатии, а просто свел бы эмпатию к другой форме личного интереса, возможно, указывая на психопатов или социопатов как на прекрасный пример того, что происходит, когда личное удовлетворение не достигается посредством следования очевидным моральным законам. Моральный фикционализм с функциональной точки зрения мало меняет повседневную жизнь того, кто его придерживается. Они по-прежнему используют моральный язык, но они отрицают, что моральный язык имеет какой-либо вес, помимо произвольных личных убеждений и желаний, социальных контрактов и угроз их принуждения.

Моральный аболиционизм

Подобен фикционализму в смысле онтологических убеждений мыслителя, но аболиционисты идут дальше. Они выступают за то, чтобы моральный язык и моральные термины, хорошее и плохое, моральное и аморальное, оправданное и неоправданное, должны быть уничтожены. Недостаточно использовать эти термины как удобные указатели. Нет никакого «убийство неправильно» ни в каком смысле или для удобства; может быть только такое заявление, как «Мы ​​как сообщество ценим защиту от убийства больше, чем свободу убивать.По этой причине мы договорились, что против тех, кто убивает, будет применена сила, и мы ничего не будем делать, чтобы предотвратить это «. Наказание оправдано просто потому, что они могут.

Объективизм против партикуляризма [править]

Объективная мораль [править]

Объективная мораль — это идея о том, что по крайней мере некоторые моральные суждения верны не только согласно субъективному мнению человека, но и фактически верны. Сторонники утверждают, что утверждение вроде «Убийство — это неправильно» может быть столь же объективно истинным, как «1 + 1 = 2».Объективная мораль иногда известна как объективизм в философии, но отличается от концепции объективизма Айн Рэнд.

Среди христиан из представлений о врожденной человеческой греховности и первородном грехе следует, что собственные нравственные инстинкты следует категорически отнести к злым. Вот почему христиане обычно быстро заявляют, что для нравственности нужен внешний объективный источник.

Однако вместо того, чтобы выяснять с нуля, с помощью рассуждений, какой должна быть эта мораль, источником обычно считается Бог или Библия.Конечно, требуется большая доза сбора вишен, чтобы извлечь что-либо согласованное из Библии, и это часто приводит к тому, что ее используют для поддержки какого-то странного набора религиозных правил.

Это ведет прямо к дилемме Евтифрона, в которой мы не можем понять, является ли что-то моральным, потому что Бог приказывает им, или если Бог приказывает это, потому что это морально. Если первое, то это в основном то, что Бог говорит «потому что я так сказал» — без моральной основы, только с его собственным авторитетом. Если последнее, то Бог не нужен — мораль такая, какая она без него.

Католическая церковь первоначально признала несколько источников такой морали, включая человеческий разум; но во время протестантской Реформации, когда принцип «полной порочности» был провозглашен до беспрецедентной степени, человеческий разум стал очень изворотливым, и Библия стала единственным источником, который не вызывал подозрений. Следовательно, мы видим, как креационисты утверждают, что нет никакой значимой морали, если Бытие 1 не соответствует букве.

Атеизм, однако, не обязательно означает, что мораль субъективна.Он может быть субъективным или объективным. Например, есть идея, что объективная правда существует, а права человека — это одна объективная правда. Если у человека есть объективное право на свое тело, то убить его и лишить его жизни было бы объективно неправильно. Таким образом, было бы объективно аморально убивать другого человека. Бог не нужен.

Опрос профессиональных философов и аспирантов показал, что 56,4% принимают или склоняются к моральному реализму, также известному как моральный объективизм. Дополнительно 72.8% принимают или склоняются к атеизму. [9] Это показывает, что эксперты не считают, что атеизм требует, чтобы мораль была субъективной. Споры о природе морали, вероятно, будут продолжаться еще долго.

Аргумент об убийстве [править]

Распространенным аргументом в пользу объективной морали является утверждение, что все общества согласны с тем, что убийство — это плохо. Однако убийство было определено как незаконное лишение жизни , поэтому любое соглашение с этим сводится лишь к тому, что люди в обществе должны подчиняться правилам общества.Утверждается, что для того, чтобы этот аргумент был обоснован, все общества должны согласиться с тем, какие виды убийств составляют убийство, но даже беглый обзор истории человечества показывает, что это не так. Детоубийство, которое, казалось бы, подвергнется всеобщему осуждению, было вполне приемлемо для римлян и спартанцев. Человеческие жертвы практиковались культурами по всему миру, как и судебные казни. Убийство мирных жителей на войне было широко распространено до недавнего времени.В некоторых культурах убийство людей из других стран не считалось убийством. В период Эдо в Японии самураи имели широкие возможности убивать крестьян из-за малейшей невежливости. Утверждается, что до тех пор, пока не будет хотя бы одного вида убийства, который повсеместно считается убийством, не может быть правильным, чтобы все общества соглашались с тем, что убийство является неправильным в каком-либо значимом смысле.

Тот, кто верит в объективность морали, может ответить, указав, что, хотя в разных культурах действительно может быть субъективное определение «убийства» по-разному, это ничего не говорит о том, является ли убийство объективно неправильным или нет.Можно утверждать, что с течением времени человеческое общество достигает большего понимания как объективных физических / научных фактов, так и моральных фактов, и именно поэтому большинство культур сегодня согласны с тем, что такое убийство и что оно аморально. Фактически, можно возразить, что если мораль в какой-то степени не объективна, это будет означать, что человеческие жертвоприношения, детоубийство и т. Д. Являются совершенно моральными, если так говорит ваша культура. В этот момент может показаться, что такая моральная теория перестала быть полезной или разумной.

Моральный партикуляризм [править]

Моральный партикуляризм — это философская доктрина, согласно которой моральные принципы неэффективны или противоречивы, и что единственный способ быть нравственным человеком — это смотреть на каждую моральную ситуацию отдельно. [10] [11] Партикуляристы отвергают любой взгляд на мораль, который имеет заповеди или список принципов, и любой взгляд на этику, который утверждает, что существует высшее благо или внутреннее благо. Это прямо противоречит утилитаризму правил, консеквенциализму, кантовской этике, религии и аристотелевской этике, что, естественно, бесит многих людей.

Партикуляризм — это целостный подход к причинам, то есть причина для совершения действия в одном случае может быть причиной против совершения действия в другом случае. Столкнувшись с моральной дилеммой, люди обычно возвращаются к тому, что они делали раньше, поэтому, если вы столкнулись с решением о том, ударить ли кого-то по лицу, вы можете вспомнить, сработало ли это в прошлый раз. бессильный удар, или ваши принципы говорят вам, что насилие всегда плохо. Специалисты советуют вам забыть обо всех этих соображениях и выяснить, есть ли у вас достаточная и оправданная причина, чтобы нанести удар ничего не подозревающей жертве в этом и только в этом случае.

Большинство партикуляристов придерживаются вспомогательного определения причин, что означает, что они думают, что определенные моральные соображения добавляют или уменьшают правильность / неправильность действия, а не являются решающим голосом. Если действие нарушает обещание, но помогает большому количеству людей, дополнительное определение причин оценивает это действие как общее благо, поскольку нарушение обещания перевешивается помощью другим (если только ваше личное моральное суждение не говорит вам, что выполнение обещаний важнее, чем помогать людям).

Короче говоря, партикуляристы думают, что то, что действие было отстойным в одном случае, не означает, что оно будет отстойным в других случаях.

Джонатан Дэнси [править]

Пожалуй, самым известным партикуляристом является Джонатан Дэнси, написавший две книги на эту тему. В них Дэнси объясняет, что принципиальная этика не работает, потому что они неправильно оценивают действие как неправильное там, где оно правильное, и наоборот. Он предполагает, что если вы примете «не лгать» как моральный принцип, вы попадете в беду, потому что ложь не всегда в счет правильности действия.Действия могут быть действительно хорошими, потому что они включают ложь, например, если эсэсовцы подходят к вам и требуют знать, скрываете ли вы еврейских беженцев. Говорить правду в данном случае не кажется правильным, и поэтому «не лгите» не может быть универсальным моральным принципом. Дэнси расширяет этот пример, чтобы доказать, что «не убивай» и «не кради» не могут быть моральными принципами по той же причине — бывают ситуации, когда оба действия по крайней мере морально допустимы.

Дэнси также говорит нам, что не быть партикуляристом скучно и неинтересно.Поскольку многие настольные и карточные игры предполагают ложь, нужно либо быть специалистом, чтобы знать, что ложь — это нормально в контексте настольных игр, либо им приходится хлопать себя по запястью каждый раз, когда они делают покерное лицо. Очевидно, быть партикуляристом — значит веселиться на вечеринках.

Анти-партикуляризм [править]

Противники партикуляризма включают почти все моральные доктрины с момента зарождения ранней цивилизации. Все религии используют моральные принципы как часть своего мировоззрения, например, Десять библейских заповедей или Пять столпов ислама, и преобладающая западная концепция этики, возникшая у древних греков времен Просвещения, включала некоторые принципы как часть их мировоззрения.Христианские фундаменталисты часто очерняют партикуляризм как «ситуативную этику», хотя они также применяют этот термин к утилитаризму и практически любому моральному мышлению, которое не включает якобы абсолютные заповеди.

Философское возражение против партикуляризма называется обобщением. Брэд Хукер в книге «Моральный партикуляризм — неправильно и плохо», утверждает, что нельзя доверять партикуляристам, потому что никогда не знаешь, сдержат ли они свои обещания.

Заявление [править]

Партикуляризм, когда он применяется на практике, не кажется особенно полезным в судебной системе, поскольку судьи часто ссылаются на другие прошлые дела как на прецедент и оправдание своего решения, которое они собираются принять.Быть партикуляристским судьей — значит действовать так, как если бы каждое рассматриваемое дело существовало в вакууме, без возможности обеспечить согласованность между любыми двумя делами, независимо от того, какое сходство они могут иметь.

Основы морали [править]

Есть много разных взглядов на истоки морали. К ним относятся аргумент морали, эволюционный аргумент и социологическая точка зрения, согласно которой наши представления о том, что является моральным, а что нет, в значительной степени основаны на идеалах нашего общества (см. Культурный релятивизм).Существует также идея «естественного закона» или универсального морального кодекса, присущего людям.

Описательная основа [править]

На практике социальная мораль кажется результатом эволюции, последовательно применяющей возможные решения теории игр. Например, общество шимпанзе включает в себя многое из того, что замечательно похоже на человеческую мораль. И политика. [12] [13]

Исследование Джонатана Хайдта предполагает, что «люди обычно не занимаются моральными рассуждениями», как утверждает Хайдт, «но моральные рационализации : они начинают с вывода, прокашлявшегося бессознательная эмоция, а затем вернуться к правдоподобному оправданию.» [14] Психологические эксперименты с использованием философской» проблемы с тележкой «демонстрируют это. Когда испытуемые могут щелкнуть выключателем на трамвайных путях, чтобы спасти пять человек вместо одного человека, они пойдут по утилитарному пути и щелкнут выключателем. они должны бросить этого одного человека на рельсы, чтобы спасти пятерых, однако они будут использовать деонтологические рассуждения и позволят сбить пятерых людей. [15] [16] Одно исследование продемонстрировало, что использование транскраниального магнитная стимуляция [17] может повлиять на суждения о морали, разрушив теорию разума, тем самым затрудняя способность субъектов судить о намерениях. [18] Джошуа Грин утверждал, что эти деонтологические моральные суждения, скорее всего, будут основаны на интуиции и эмоциях. [19]

Моральный натурализм [править]

Моральный натурализм (или этический натурализм) — это позиция, согласно которой некоторые моральные утверждения верны и что в этом нет ничего сверхъестественного. С этой позиции моральные факты могут быть определены путем тщательного наблюдения объективных фактов о людях и мире, в котором они живут. Это ставит моральные факты в класс с естественными фактами о мире, что противоречит утверждению теории божественного повеления о том, что мораль определяется произвольное откровение Бога.Противники этого утверждения совершают натуралистическое заблуждение.

Моральный ненатурализм [править]

Моральный ненатурализм (или этический ненатурализм) отвергает идею о том, что мораль может быть отождествлена ​​с любыми естественными атрибутами вселенной. Сторонники основывают эту точку зрения на аргументе открытого вопроса, , который утверждает, что мы всегда можем спросить о любых естественных вещах (например, счастье) , почему это хорошо, среди других критических замечаний. На основании этого утверждается, что этический натурализм допускает натуралистическую ошибку.Таким образом, объективная мораль считается sui generis чертами, которые часто рассматриваются как нечто вроде платоновских форм, существующих в силу логической необходимости.

Религия и мораль [править]

«» Изменения в конечном итоге пришли в Миссисипи и другие части Америки, но, похоже, что-то иное, чем требования христианства, произвело преобразование. Как средство нравственных изменений религия потерпела грандиозный провал среди своих самых ярых приверженцев. Более того, особые богословские убеждения жителей Миссисипи сформировали важные инструменты в арсенале, с помощью которых они отклонили религиозную критику сегрегации.Евангелие, которое требовало изменения общественного строя, имело мало шансов обратить народ, который уже давно научился рассматривать такую ​​веру как опасную ересь.
—Каролин Рене Дюпон [20] : 198

«Абсолютная» мораль [править]

Христиане часто ссылаются на идею «абсолютной морали» как на превосходство над атеистами; их предпосылка состоит в том, что «абсолютная мораль» может исходить только от Бога, поэтому всякий, кто не верит в Бога, не может принять какой-либо абсолютный моральный кодекс.

Абрахмисты могут ссылаться на вдохновленные Богом последовательно пересматриваемые своды законов, такие как Законы Ноя [21] и Моисеев закон (в частности, Десятисловий или Десять заповедей) как подходящее или исключительное основание для абсолютной морали; например, Шестая и Восьмая Заповеди выглядят как абсолютный запрет на убийство и воровство. Однако с самого начала последователи Закона признали, что такие ограничения не были такими уж абсолютными — если Бог сделает исключения из этих законов, люди могут убивать безнаказанно.

Пример появляется в Библии вскоре после формулирования Десяти Заповедей — в Книге Иисуса Навина Бог повелевает израильтянам войти в землю Ханаанскую (которая, как он постановил, принадлежит им) и убить всех в ней. тридцать одно царство в нем, включая женщин, детей и домашний скот. Они так и делают.

Конечно, Бог не будет говорить ни с кем, чтобы сделать исключение; так что обычная практика в остальной части библейских повествований, если вы хотели кого-то убить, заключалась в том, чтобы схватить под рукой пророка или пророчицу [22] и заставить его или ее передать божественное знамение.Это было то, что сделал царь Иосия [23] в 4 Царств 22-23, начав подвиг святости, который включал убийство большого числа священников и посмертное казнь других.

Короче говоря, христианская точка зрения на «абсолютную мораль» не так абсолютна, как ее иногда изображают; он просто делает такие дела зависимыми от прихотей Бога (или того, кто делает вид, что говорит за него), а не от прихотей людей в целом.

Кроме того, некоторых людей беспокоит представление «абсолютных» законов как обязательных для людей, но не для Бога.Если бы Бог был связан законами, ему пришлось бы за многое ответить, например, убить почти все человеческое население во время Потопа или сжечь Содом, Гоморру и два других «равнинных города» дотла, потому что все мужчины в них были геями.

Даже если допустить аргумент «Бог освобожден от правил», все еще есть множество случаев, когда закон, похоже, не распространяется и на людей. В Книге Иисуса Навина также есть история Раав, [24] , ханаанской блудницы (и возможной прародительницы Иисуса из Назарета [25] ), которая помогает Иисусу Навину победить Иерихон. [26] В награду за ее помощь она выходит замуж за одного из его сыновей, [ цитата необходима ] , несмотря на то, что Пятикнижие прямо запрещает такой месальянс: Второзаконие 7: 3 — Ни с кем не вступай в брак. их; дочери твоей не отдавай сыну его, и дочь его не давай сыну твоему. (т.е. хананеи, как указано во Второзаконии 7: 1)

Нравственность без религии [править]

Христиане-фундаменталисты часто заявляют, что этика — чушь без Единого и Единственного Истинного Бога как отправной точки, из Которого только можно вывести добро и зло.Однако исследование эволюции религии Розано предполагает, что этическое поведение предшествовало религии, а не вытекало из нее. [27]
Более того, утверждения о божественном происхождении морали кажутся неправдоподобными перед лицом этических исследований, поскольку большинство этических теорий выводят «хорошее» из других вещей, что на самом деле намного проще, чем пытаться выяснить, почему мы должны верить, что что-то «хорошо» если и только если так говорит религиозное божество. [28] Такие теории, известные как Светская этика [29] и восхваляемые такими разными людьми, как Ричард Докинз и Далай-лама (потенциальная ирония его случая состоит в том, что он буддист), представляют собой серьезную проблему. оспаривать утверждения о том, что только религиозно мотивированные люди могут вести себя хорошо.Социальный договор, утилитаризм / приоритетность, категорический императив Иммануила Канта, этический эгоизм и моральный интуиционизм кажутся достаточными мотивационными заменителями божественного повеления. Многие светско-этические теории очень хорошо согласуются с секулярным гуманизмом, гораздо более широкой философией, или с эффективным альтруизмом, социальным движением.

Исторически сложилось так, что китайское государство казалось несколько более морально и политически стабильным на протяжении тысячелетий, начиная с Осевой Эпохи [30] , чем иудео-христианский Запад.А китайская традиционная этика в значительной степени проистекает из конфуцианства (возможно, не из религии). Иудео-христианские божественные нормы нравственности в данном случае также не кажутся необходимыми.

Конечно, в правильно управляемой теократии средневекового стиля все ставки проиграны.

См. Также [править]

Внешние ссылки [править]

Ссылки [править]

,

Нравственность

Определение морали
Под моралью понимается система поведения в отношении стандартов правильного или неправильного поведения. Это слово несет в себе следующие понятия: (1) моральные стандарты в отношении поведения; (2) моральная ответственность, относящаяся к нашей совести; и (3) моральная идентичность, или тот, кто способен на правильные или неправильные действия. Общие синонимы включают этику, принципы, добродетель и добродетель. Нравственность стала сложной проблемой в многокультурном мире, в котором мы живем сегодня.Давайте исследуем, что такое мораль, как она влияет на наше поведение, нашу совесть, наше общество и нашу конечную судьбу.

Нравственность и наше поведение
Нравственность описывает принципы, которыми мы руководствуемся. Без этих принципов общества не могут долго существовать. В современном мире мораль часто считается принадлежащей определенной религиозной точке зрения, но по определению мы видим, что это не так. Каждый придерживается какой-либо моральной доктрины.

Нравственность в отношении нашего поведения важна на трех уровнях. Известный мыслитель, ученый и писатель К.С.Льюис определяет их как: (1) обеспечение честной игры и гармонии между людьми; (2) помочь нам стать хорошими людьми для построения хорошего общества; и (3) поддерживать хорошие отношения с силой, которая нас создала. Исходя из этого определения, становится ясно, что наши убеждения имеют решающее значение для нашего морального поведения.

По пункту 1 профессор Льюис говорит, что большинство разумных людей согласны.Однако к пункту 2 мы начинаем видеть, как возникают проблемы. Рассмотрим популярную философию «Я никому не причиняю вреда, кроме себя», которая часто используется для оправдания неправильного личного выбора. Как мы можем быть хорошими людьми, мы должны быть, если мы будем упорствовать в создании этих вариантов, и как этот результат не влияет на остальную часть нашего общества? Плохой личный выбор причиняет боль другим. Точка 3 — это то место, где всплывает большинство разногласий. В то время как большинство населения мира верит в Бога или, по крайней мере, в бога, вопрос о Сотворении, как теории происхождения, определенно горячо обсуждается в современном обществе.

В недавнем отчете в журнале « Psychology Today » сделан вывод: «Наиболее значимым предиктором нравственного поведения человека может быть религиозная приверженность. Люди, считающие себя очень религиозными, с меньшей вероятностью сообщали о том, что они обманывают своих друзей, имеют внебрачные связи, обманывают свои расходы. счетов или даже незаконной парковки «. Основываясь на этом открытии, то, что мы думаем о Творении, оказывает решающее влияние на наше моральное мышление и наше поведение. Без веры в Создателя, кажется, остается единственный выход — придерживаться моральных норм, которые мы сами себе устанавливаем.Если мы не живем в диктаторском обществе, мы свободны выбирать свой личный моральный кодекс. Но откуда эта свобода? Многие, кто не придерживается Творения, считают, что мораль — это творение человечества, созданное для удовлетворения потребностей стабильных обществ. Все виды жизни находятся в процессе выбора между жизнью и смертью, выбора, что делать с силой и / или властью. В конечном итоге это приводит к системе добродетелей и ценностей. Возникает вопрос: что происходит, когда наши решения противоречат друг другу? Что, если то, что, по моему мнению, мне нужно для продолжения моей жизни, приведет к смерти для вас? Если у нас нет абсолютного стандарта истины, это приведет к хаосу и конфликту, поскольку все мы предоставлены нашим собственным уловкам и желаниям.

Нравственность и наша совесть
Нравственность влияет на наши повседневные решения, и этот выбор управляется нашей совестью. Опять же, мы должны решить для себя, откуда берет начало совесть. Многие люди придерживаются идеи, что совесть — это дело нашего сердца, что концепции правильного, неправильного и справедливости «запрограммированы» в каждом из нас. Это согласуется с писаниями Апостола Павла, который указывает, что даже те, кто не верит в Бога, часто подчиняются Божьим законам, данным в Десяти заповедях: « ибо когда язычники, не имеющие закона, по своей природе они, хотя и не имеют закона, являются законом для самих себя, которые показывают действие закона, написанного в их сердцах, их совесть также свидетельствует, а между собой их мысли обвиняют или оправдывают их «(Римлянам 2: 14-15, NKJV).Опять же, тем, кто не верит в Бога, остается единственный возможный вывод, к которому они могут прийти — что наши решения основаны исключительно на нашей потребности выжить. Таким образом, то, что мы называем нашей совестью, будет основываться на усвоенном поведении, а не на Божественном замысле.

Узнайте больше прямо сейчас!

,

определение морали от The Free Dictionary

В области морали Ницше начинает с позиции релятивиста. Игра нравственности, вероятно, возникла частично из-за желания религиозных писателей преподавать принципы христианской жизни более прямым и компактным образом, чем это было возможно в библейских историях о христианах. Тайны. «Не говори мне о морали и гражданском долге, — ответил он настойчивому интервьюеру. — О морали в этот самый момент!» повторила толпа; «В этот самый миг! Учение этого народа очень несовершенно, оно состоит только из морали, истории, поэзии и математики, в которых им нужно позволить преуспеть.Он исповедует мораль. Хорошо; всевозможные мошенники исповедуют мораль. Современное образование включает мораль; поэтому современный ребенок ищет только развлечения в его чудесных сказках и с радостью обходится без всяких неприятных инцидентов. В прежние дни, — сказал Голенищев, не замечая и не желая замечать, что и Анна, и Вронский хотели говорить, — в прежние дни свободомыслящий был человеком, воспитанным на идеях религии, закона и морали, и только через конфликты и борьбу пришел к свободомыслию; но теперь возник новый тип прирожденных вольнодумцев, которые растут, даже не слыша о принципах морали или религии, о существовании авторитетов, которые вырастают непосредственно в идеях отрицания во всем, т. е. , дикари.«Не из соображений абстрактной морали, а только из страха перед полицией». Аргумент Республики — это поиски Справедливости, на природу которых впервые намекает Кефал, справедливый и безупречный старик, а затем обсуждается далее основа пресловутой морали Сократа и Полемарха — затем карикатурная Фрасимахом и частично объясненная Сократом — сведенная к абстракции Главконом и Адеймантом, и ставшая невидимой в индивидууме, вновь появляется в конечном итоге в идеальном Государстве, построенном Сократом. ,Под губительным правлением Девочки — или, скорее, под властью тех ложных Министров Порицания, которые назначили себя заботиться о ее благополучии — любовь покрывает ее священный огонь, И, не осознавая, Мораль истекает, Таким образом, в его развитии Мартин оказался лицом к лицу с экономической моралью или моралью класса; и вскоре он стал для него ужасным монстром.
,

Мораль — Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

Англо-нормандский moralité , среднефранцузский moralité , от позднелатинского mōrālitās («манера, характеристика, характер»), от латинского mōrālis («относящийся к манерам или морали»), от mōs («Манера, обычай»). эквивалент мораль + -ity .

Произношение [править]

Существительное [править]

мораль ( исчисляемое и неисчислимое , множественное число морали )

 1. (бесчисленное множество) Признание различия между добром и злом или между добром и злом; уважение и соблюдение правил правильного поведения; умственный настрой или характеристика поведения, направленного на достижение морально хороших результатов.
  • 1841 , Томас Карлайл, Герои и поклонение героям , гл. 3:
   Без морали для него был невозможен интеллект; совершенно аморальный человек вообще ничего не мог знать! Чтобы знать вещь, которую мы можем назвать знанием, мужчина должен сначала любить вещь, сочувствовать ей: то есть быть добродетельно связанным с ней.
  • 1910 , Джек Лондон, Кража: Игра в четырех действиях , «Персонажи»:
   Эллери Джексон Хаббард., , , Мужчина, излучающий достаток, оптимизм и эгоизм. Не имеет морали и что угодно. Сознательный индивидуалист, хладнокровный, безжалостный, работающий только на себя и не верящий ни во что, кроме себя.
  • 1911 , Г. К. Честертон, Оценка и критика работ Чарльза Диккенса , гл. 16:
   Наука и искусство без морали не опасны в общепринятом смысле. Они не опасны, как огонь, но опасны, как туман.
  • 1965 , «Король движется на север», Time , 30 апреля:
   Возможно, вы не можете законодательно закрепить мораль , но поведение можно регулировать.
 2. (счетно) Набор социальных правил, обычаев, традиций, верований или обычаев, определяющих надлежащие, приемлемые формы поведения.
  • 1912 , Джордж Бернард Шоу, Пигмалион , акт 5:
   Я должен жить для других, а не для себя: это средний класс мораль .
  • 1917 , Уильям МакЛауд Рейн. Юконская тропа , гл. 14:
   Он немного улыбнулся. « Мораль — это среднее поведение среднего человека в данное время и в данном месте. Оно основано на обычаях и целесообразности».
 3. (счетно) Набор личных руководящих принципов поведения или общее представление о том, как себя вести, независимо от того, респектабельно или нет.
  • 1781 , Сэмюэл Джонсон, «Шеффилд» в « жизнях поэтов» :
   Его мораль была такова, что естественно проистекает из свободных мнений.
  • 1994 , «Человек, осужденный за убийство в 1992 году дубинкой», San Jose Mercury News , 4 ноября, с. 2B:
   Заместитель окружного прокурора Билл Тингл назвал Джонса «правой рукой дьявола» и сказал, что он должен быть наказан за его «ужасную мораль ».
 4. (исчисляемый, архаичный) Урок или заявление, содержащее советы о правильном поведении.
  • 1824 , Sir Walter Scott, St.Колодец Ронана , гл. 16:
   «Она выполнила свой долг» — «она оставила дело тем, у кого было обвинение в подобных вещах» — и «Провидение раскроет тайну в свое подходящее время» — таковы были нормы морали , с которыми добрая дама утешила себя.
  • 1882 , Уильям Мейкпис Теккерей, «Vanitas Vanitatum» в балладах , стр. 195:
   Что означают эти несвежие морали ,
   Сэр Проповедник, вы бормочете на своем столе?
 5. (счетно) Моральная пьеса.
 6. (бесчисленное множество, редкость) Моральная философия, раздел философии, изучающий основания и природу правильности, неправильности, добра и зла.
  • 1953 , Дж. Кемп, «Обзор The Claim of Morality , сделанный Н.Х.Г. Робинсоном», The Philosophical Quarterly , vol. 3, вып. 12, стр. 278:
   Робинсон резюмирует вывод первой части своей книги следующим образом: «Задача моралиста состоит в том, чтобы установить в их правильном отношении друг к другу три различных типа морального суждения., , и таким образом раскрыть поле морали как единую самосогласованную систему «.
 7. (исчисляемый, редкий) Определенная теория относительно основания и природы правильности, неправильности, добра и зла.
  • 1954 , Бернард Майо, «Этика и моральные противоречия», The Philosophical Quarterly , vol. 4, вып. 14, стр. 11:
   Юмовская мораль , которая «подразумевает какое-то чувство, общее для всего человечества»; Кантовская мораль для всех разумных существ; Мораль Батлера с ее предпосылкой «единообразия совести».
Примечания по использованию [править]
 • Хотя термины мораль и этика могут иногда использоваться как взаимозаменяемые, философы-этики часто различают их, используя мораль и связанные с ней термины для обозначения реальных, реальных убеждений и практик, касающихся надлежащего поведения, и используя этика для обозначения теорий и концептуальных исследований, касающихся добра и зла, правильного и неправильного. В этом ключе американский философ Бранд Бланшард писал о своем друге, выдающемся британском этике Г.Э. Мур: «Мы часто обсуждали этику, но редко — мораль … Он был мастером этической теории, но не считал себя особенно квалифицированным, чтобы высказывать мнения по политическим или социальным вопросам». [1]
Синонимы [править]
 • (признание / подчинение правилам правильного поведения): порядочность, порядочность, праведность, честность, добродетель
 • (личные руководящие принципы): мораль
 • (свод обычаев, традиций, правил поведения): условности, мораль, нравы
 • (урок или высказывание, содержащее совет): проповедь
 • (раздел философии): этика, моральная философия
 • (частная теория, касающаяся оснований и природы правильности, неправильности и т. Д.): этика, моральная философия
Antonyms [править]
Производные термины [править]

Термины, основанные на морали

Связанные термины [править]

Термины, этимологически связанные с моралью

Переводы [править]

Признание / соблюдение правил правильного поведения

личные руководящие принципы

свод обычаев, традиций, правил поведения

Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все цифры.Пол Шилпп, изд., Философия Бранда Бланшарда , Библиотека живых философов, → ISBN, «Автобиография», стр. 85.

Анаграммы [править]

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *